Njoftim për zhvillimin e mbledhjes publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 11.02.2021.

10/02/2021 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjir nr. 10019, datë 2912.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, Komisioneri vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 11.02.2021, ora 17:00

 Rendi i ditës:

 1. “Për miratimin e akt-marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe partisë politike që përfiton fondet nga buxheti i shtetit dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve”;
 2. Projektvendimi “Për caktimin e vendndodhjes së disa qendrave të votimit në ndërtesa private, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021” ;
 3.  “Për miratimin e modeleve të dokumenteve që do të përdoren nga grupi i numërimit dhe KZAZ për nxjerrjen e rezultateve të zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”;
 4. “Për një ndryshim në vendimin nr. 38, datë 17.12.2020 “Për caktimin e masës së shpërblimit për anëtarët e KZAZ-ve për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021” të Komisionerit Shterëror të Zgjedhjeve”;
 5.  “Për nxjerrjen jashtë përdorimit të vulës së KZAZ-së nr. 38, Qarku Tiranë dhe zëvendësimin me vulë rezervë”;
 6.  “Për emërimin e anëtarëve të disa KZAZ-ve, lirim dhe emërim të disa anëtarëve në KZAZ nr. 72, Qarku Korçë, KZAZ nr. 77, KZAZ nr. 81, KZAZ nr. 82, Qarku Gjirokastër, dhe të sekretarit të KZAZ-së nr. 82, Qarku Gjirokastër;
 7. “Për shqyrtimin e kërkesës së “Partisë Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet” për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”;
 8. “Për shqyrtimin e kërkesës së “Partisë së Çështjeve Shqiptare” për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”;
 9. “Për shqyrtimin e kërkesës së “Partisë Demokristiane e Shqipërisë” për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”;
 10. “Për shqyrtimin e kërkesës së “Partisë së Ballit Kombetar Demokrat” për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”;
 11. “Për shqyrtimin e kërkesës së “Partisë Agrare Ambientaliste” për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”;
 12. “Për shqyrtimin e kërkesës së “Partisë Bashkimi Demokrat Shqiptar” për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”;
 13. “Për shqyrtimin e kërkesës së “Partisë Lëvizja e Re” për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”;
 14. “Për shqyrtimin e kërkesës së “Partisë Kristian Demokrate” për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”;
 15. “Për shqyrtimin e kërkesës së “Partisë Aleanca Demokracia e Re” për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”;
 16. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e komitetit nismëtar që do të organizojë punën për paraqitjen e z. Boiken Abazi si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore Qarku Tiranë, në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”;
 17. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e komitetit nismëtar që do të organizojë punën për paraqitjen e z. Dragua Ceka si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore Qarku Tiranë, në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”;
 18. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e komitetit nismëtar që do të organizojë punën për paraqitjen e z. Elton Debreshi si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore Qarku Dibër, në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.
Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e mbledhjes publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 11.02.2021.