Njoftim për thirrjen e mbledhjes së KAS në datën 11.02.2021.

11/02/2021 | Rendi i ditës

Pranë KQZ-së është depozituar kërkesa ankimore me objekt: “Ndryshimi i vendmit nr.46, datë 09.02.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve “Për shqyrtimin administrativ të denoncimeve për shkelje të parashikuar në vendimin nr.09, datë nr. 9, datë 24.12.2020” të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj kryetarit të Bashkisë Tiranë, z. Erion Veliaj.

Bazuar në vendimin e Komisionit Rregullator nr. 3, datë 6.11.2020 “Për miratimin e rregullores “Për mënyrën e funksionimit dhe zhvillimit të seancave të KAS-it”, neni 12, Komisioneri vë në lëvizje nëpërmjet njoftimit KAS-in dhe lajmëron anëtarët e tij për datën, orën dhe rendin e çështjeve për të cilat do të hidhet shorti për caktimin e relatorit /relatorëve.

Për këtë arsye KSHZ propozoi thirrjen e mbledhjes për hedhjen e shortit në datën 11.02.2021, ora 20.00.

Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së KAS në datën 11.02.2021.