Njoftim për vend të lirë pune në pozicionin, shef në Sektorin e Kontrollit Financiar në DKFAB.

11/02/2021 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 26, Kreut V të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar,“ vendimit nr.242, të Këshillit të Ministrave datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, kreu II,“Lëvizja paralele brenda së njëjtës kategori“, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, njofton se:

Në Administratën e Komisionit  Qendror të Zgjedhjeve ka 1 (një) vend të lirë pune, për nëpunës civil të kategorisë së ulët drejtuese. Kategoria e pagës III-a.

Lëvizje paralele

Pozicioni u ofrohet fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes paralele! Vetëm në rast se pozicioni, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ende është vakant, është i vlefshëm për konkurimin nëpërmjet procedurës “Ngritja në detyrë”.

Për më shumë informacion klikoni dokumentin e mëposhtëm:

Njoftim për vend të lirë pune në pozicionin, shef në Sektorin e Kontrollit Financiar në DKFAB.

Njësia përgjegjëse

Vende të lira puneNjoftim për vend të lirë pune në pozicionin, shef në Sektorin e Kontrollit Financiar në DKFAB.