Regjistrohen si subjekte zgjedhore 16 parti politike dhe 1 komitet nismëtar.

15/02/2021 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve zhvilloi seancë publike në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij.

Komisioneri shqyrtoi projektvendimet për kërkesat për regjistrim si subjekte zgjedhore për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021, të 16 partive politike dhe 1 komiteteti nismëtar. Pas shqyrtimit të dokumentacionit, Komisioneri vendosi të regjistrojë si subjekte zgjedhore partitë politike dhe komitetin nismëtar:

 1. Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar;
 2. Partia Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane;
 3. Partia Kombëtare Konservatore Albania;
 4. Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare;
 5. Partia Bashkimi Liberal Demokrat;
 6. Partia Socialiste e Shqipërisë;
 7. Partia Lëvizja Socialiste për Integrim;
 8. Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut;
 9. Partia Demokratike e Shqipërisë;
 10. Partia Republikane Shqiptare;
 11. Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë;
 12. Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen;
 13. Partia Nisma Thurje;
 14. Partia Social Demokrate;
 15. Partia Aleanca Kombëtare;
 16. Partia Demokracia Sociale;
 17. Regjistrimin e komitetit nismëtar që do të organizojë punën për paraqitjen e z. Iljaz Shehu si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore qarku Lezhë.
LajmeRegjistrohen si subjekte zgjedhore 16 parti politike dhe 1 komitet nismëtar.