Komisioni Rregullator vendos reduktimin e numrit të vulave rezervë me tekst unik të KQV-ve.

19/02/2021 | Lajme

Komisioni Rregullator, shqyrtoi dhe miratoi projektvendimin “Për një ndryshim në vendimin nr. 11, datë 28.12.2020 ‘Për caktimin e rregullave të administrimit dhe shpërndarjes së vulës rezervë të Komisionit të Qendrës së Votimit’ të Komisionit Rregullator”.

Komisioni Rregullator duke marrë në konsideratë që në zgjedhjet pararendëse vulat rezervë me tekst unik janë përdorur në një numër të kufizuar rastesh vendosi reduktimin e numrit të vulave rezervë me tekst unik të KQV-ve, për çdo ZAZ, në raport proporcional me numrin përkatës të QV-ve. Ndryshimet e miratuara në vendimin nr.11 synojnë krijimin e një praktike të re institucionale si për organizimin dhe administrimin e procesit zgjedhor, ashtu edhe në përdorimin më efikas të fondeve të vëna në dispozicion nga buxheti i shtetit. Reduktimi i numrit të vulave rezervë nuk cënon garancitë për shmangien e situatave të pavlefshmërisë së zgjedhjeve apo të pavlefshmërisë së votës, por krijon mundësi për administrimin me ekonomicitet dhe eficencë të buxhetit të zgjedhjeve.

LajmeKomisioni Rregullator vendos reduktimin e numrit të vulave rezervë me tekst unik të KQV-ve.