KQZ, NDI dhe KiE trajnojnë monitoruesit e fushatës zgjedhore.

25/02/2021 | Lajme

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Instituti Demokratik Amerikan (NDI) dhe Këshilli i Evropës trajnuan monitoruesit e emëruar të fushatës zgjedhore.

Monitoruesit do të monitorojnë respektimin e detyrimeve ligjore nga ana e subjekteve zgjedhore dhe veprimtarinë e institucioneve publike me qëllim parandalimin e keqpërdorimit të burimeve publike.

Ekspertë të mirënjohur lokalë dhe ndërkombëtarë ndanë ekspertizën e tyre me qëllim që të rritet ndërgjegjësimi i monitoruesve për kuadrin ligjor të sapo miratuar, të udhëzojnë monitoruesit për metodologjinë e monitorimit dhe përdorimin e modeleve të raportimit dhe të mundësojnë praktika të mira monitorimi nga vendet e tjera në rajon.

Ky event u zhvillua në kuadër të projekteve “Promovimi i Reformës së Financave Politike në Shqipëri” i zbatuar nga NDI me mbështetjen e Ambasadës Britanike në Tiranë, dhe “Veprimi kundër Krimit Ekonomik në Shqipëri (AEC-AL)”, në kuadër të Instrumentit Horizontal II, i zbatuar nga Këshilli i Evropës dhe i financuar nga Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës.

LajmeKQZ, NDI dhe KiE trajnojnë monitoruesit e fushatës zgjedhore.