Përcaktohen kriteret për tu përzgjedhur operator teknik për përdorimin e pajisjeve të teknologjisë në ditën e zgjedhjeve.

02/03/2021 | Lajme

Komisioni Rregullator shqyrtoi dhe miratoi projektvendimin “Për caktimin e personelit të kualifikuar për përdorimin e pajisjeve të teknologjisë së informacionit në qendrën e votimit”.

Vendimi përcakton kushtet për tu përzgjedhur operator teknik, papajtueshmëritë me detyrën e operatorit teknik, procedurat për shqyrtimin e kërkesave, për trajnimin dhe testimin shtetasve të përzgjedhur, drejtimin, mbikqyrjen dhe monitorimin e këtij procesi nga Nënkomisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve .

Ndër të tjera, vendimi përcakton detyrat e operatorit teknik gjatë ditës së zgjedhjeve, nga hapja e qendrës së votimit dhe deri në mbylljen e votimit në qendrën e votimit, si edhe përgjegjësitë e operatorëve teknikë gjatë ushtrimit të detyrës.

LajmePërcaktohen kriteret për tu përzgjedhur operator teknik për përdorimin e pajisjeve të teknologjisë në ditën e zgjedhjeve.