Miratohen rregullat dhe procedurat e funksionimit të portalit të denoncimeve.

09/03/2021 | Lajme

Komisioni Rregullator shqyrtoi dhe miratoi unanimisht projektvendimin “Për procedurat e funksionimit dhe mirëmbajtjes së portalit, procedurat dhe afatet e hetimit administrativ të denoncimeve dhe vendimin që merret në përfundim të tyre”.

Vendimi përcakton kriteret dhe procedurat për funksionimin dhe mirëmbajtjen e portalit, procedurat dhe afatet e hetimit administrativ, si dhe konkluzionet qe duhet të arrihen në përfundim të tij. Në vendim përshkruhet në mënyrë të detajuar gjithë procedura e hetimit administrativ që do të kryhet nga KQZ për denoncimet, që nga momenti i depozitimit të tyre e deri në përfundimin e tij.

Ndër të tjera vendimi trajton konfidencialitetin dhe ruajtjen e anonimatit gjatë procedurave të hetimit administrative dhe mbrojtjen e të dhënave personale.

Akti i miratuar sot sjell një risi për mënyrën e veprimit dhe sjelljes së KQZ-së si një organ që heton proaktivisht denoncimet ndaj subjekteve zgjedhore, partive politike dhe organeve të administratës publike për përdorimin e burimeve publike.

Portali i denoncimeve do të shërbejë si një mjet i administrimit të denoncimeve jo vetëm gjatë fushatës së zgjedhjeve por edhe jashtë periudhës zgjedhore.

LajmeMiratohen rregullat dhe procedurat e funksionimit të portalit të denoncimeve.