Njoftim për thirrjen e mbledhjes së KAS në datën 29.03.2021.

26/03/2021 | Rendi i ditës

Pranë KQZ-së është depozituar kërkesa ankimore nr. 07, datë 25.03.2021, të depozituar në KQZ nga koalicioni Aleanca Bashkimi Popullor – Emigracioni – Ora e Shpresës –Konservatorët (ABEOK) në datën 25.03.2021, me objekt “Kundërshtimin e vendimit për caktimin e sasisë së fondit nga Buxheti i Shtetit, që do tu shpërndahen si paradhënie partive politike pjesëmarrëse në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.

Bazuar në nenet 125 e 129 të ligjit nr.10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, si dhe në bazë të vendimin e Komisionit Rregullator nr. 03 datë 06.11.2020 “Për mënyrën e funksionimit dhe zhvillimit të seancave të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve’’, në datën 29.03.2021, ora 12:30 do të zhvillohet seanca e Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve për verifikimin e elementëve të formës dhe përmbajtjes të kërkesës ankimore të sipërcituar.

Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së KAS në datën 29.03.2021.