Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 29.03.2021.

26/03/2021 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 29.03.2021, ora 11:00

 Rendi i ditës:

 1. “Për miratimin e sasisë së fletëve të votimit që do të prodhohen për çdo qendër votimi, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”
 2. “Për caktimin e partive politike që do të propozojnë anëtarin e tretë dhe të katërt të grupeve të numërimit të votave, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.
 3. “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Cërrik me kandidatin nga lista shumemërore të Partisë Socialiste e Shqipërisë, zj. Migena Albert Shima”.
 4. “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Mallakastër me kandidatin nga lista shumemërore të Partisë Demokracia Sociale, zj. Natirda Dritan Aliaj”.
 5. “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Lezhë me kandidatin nga lista shumemërore të Partisë Socialiste e Shqipërisë, zj. Elsa Gjergj Gazulla”.
 6. “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Kavajë me kandidatin nga lista shumemërore të Partisë G 99, z Mynyr Tahir Bekshiu”.
 7. “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Vau-Dejes me kandidatin nga lista shumemërore të Partisë SocialDemokrate e Shqipërisë, z. Nin Mark Curraj”.
 8. “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Lezhë me kandidatin nga lista shumemërore të Partisë Socialiste e Shqipërisë, z. Visar Pashk Alia”.
 9. ”Për një shtesë në vendimin nr. 45, datë 09.02.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të Shoqatës për Kulturë Demokratike, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 prill 2021”.
 10. ”Për miratimin e gazetarëve të qendrës “Media Center Albania”, portalit “Alba news”, “Light Studio Agency (lSA)”, televizionit “Vizion Plus”, televizionit “Media Nord”, për  vëzhgimin e ​zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.
 11. ”Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë dhe afatshkurtër të fondacionit “Instituti Shqiptar për Zhvillimin e Sistemit të Zgjedhjeve”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill  2021”.
 12. ”Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të “Rrjetit Evropian të Organizatave të Monitorimit të Zgjedhjeve (ENEMO)”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill  2021”.
 13. ”Për një ndryshim në vendimin nr. 148, datë 16.03.2021 “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.
Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 29.03.2021.