KAS me shumicë votash pranon kërkesën ankimore nr. 8 të subjektit Partia Socialiste dhe nr. 9 të subjektit Partia Bindja Demokratike.

03/04/2021 | Lajme

Sot, Komisioni Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi tre kërkesat ankimore të depozituara pranë KQZ-së:

  • kërkesën ankimore nr. 08 nga subjekti Partia Socialiste e Shqipërisë, me objekt “Ndyshimin e vendimit nr. 198, datë 01.04.2021 ”Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021” dhe miratimin e fletës së votimit për 12 qarqet e Republikës së Shqipërisë për zgjedhjet për Kuvendin të datës 25 prill 2021 sipas variantit kun ë përmbajtje të fletës së votimit kandidatët identifikohen me numra”;
  • kërkesën ankimore nr. 09 nga subjekti Partia Bindja Demokratike, me objekt “Ndyshimin e vendimit nr. 198, datë 01.04.2021 ”Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021” dhe miratimin e fletës së votimit për 12 qarqet e republikës së Shqipërisë për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25.04.2021 sipas variantit ku në përmbajtje të fletës së votimit të jetë stema e ristilizuar e Bindjes Demokratike, dorëzuar nga Bindja Demokratike në KQZ me shkresën 3010/1, datë 01.04.2021, ora 15:50”;
  • kërkesën ankimore nr. 10 nga Subjekti Partia Demokratike e Shqipërisë, me objekt “Kundërshtimin e vendimit nr. 198, datë 02.04.2021 ”Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.

Në përfundim të shqyrtimit, KAS me shumicë votash vendosi:

  1. Ndryshimin e  vendimit nr.198. datë 01.04.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve “Për miratimin e përmbajtjes së fletëve të votimit për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 Prill 2021”.
  2. Pranimin e kërkesës ankimore nr. 08 të paraqitur nga Partia Socialiste e Shqipërisë.
  3. Pranimin e kërkesës ankimore nr. 09 të paraqitur nga Partia Bindja Demokratike, duke vendosur në përmbajtje të fletës së votimit logon e ristilizuar të depozituar nga ky subjekt zgjedhor.
  4. Rrëzimin e kërkesës ankimore nr. 10 të paraqitur nga koalicioni Partia Demokratike – Aleanca për Ndryshim.

 

LajmeKAS me shumicë votash pranon kërkesën ankimore nr. 8 të subjektit Partia Socialiste dhe nr. 9 të subjektit Partia Bindja Demokratike.