Miratohet udhëzuesi i Komisionit të Qendrës së Votimit.

12/04/2021 | Lajme

Komisioni Rregullator, në mbledhjen e ditës së sotme miratoi një ndryshim në vendimin nr. 11, datë 25.03.2021 “Për mënyrën e ngritjes, organizimit, funksionimit të KQV-së dhe zhvillimit të zgjehdjeve në QV”.

Gjithashtu, miratoi udhëzuesin e Komisionit të Qendrës së Votimit. Udhëzuesi synon t’ju vijë në ndihmë anëtarëve të KQV-së ku njohja, kuptimi dhe përvetësimi i procedurave të parashkuara në të, do të ndikojë në ngritjen e nivelit profesional e administrues të anëtarëve të KQV-së, zgjidhjen me profesionalizëm, paanshmëri dhe efektivitet të të gjitha problematikave që mund të krijohen gjatë ushtrimit të detyrës. Synon gjithashtu, mirëadministrimin e procesit zgjedhor dhe zbatimin ligjor të detyrave funksionale nga ana e komisionerëve të QV-ve, në përputhje me Kodin Zgjedhor dhe aktet e tjera nënligjore të KQZ-së.

Komisioni Rregullator vendosi shtyrjen e shqyrtimit të projektvendimit “Për rregullat proceduriale për procesin e votimit dhe numërimit elektronik nëpërmjet pajisjes elektronike të votimit dhe numërimit (PEVN) në QV- të e ZAZ-së nr. 40 në Qarkun Tiranë, për zgjedhjet e Kuvendit, të datës 25 Prill 2021”.

LajmeMiratohet udhëzuesi i Komisionit të Qendrës së Votimit.