Komisioni i Ankimimeve dhe sanksioneve shqyrtoi elementët e formës dhe të përmbajtjes së kërkesave ankimore nr. 15 me objekt “Kundërshtimi i vendimit të KZAZ-së nr. 30 “Për akreditimin e vëzhguesve të subjekteve zgjedhore” me ankues Partia “Bindja Demokratike”, kërkesës ankimore nr. 16 me objekt “Kundërshtimi i vendimit të KZAZ-së nr. 33 “Për akreditimin e vëzhguesve të subjekteve zgjedhore” me ankues Partia “Bindja Demokratike” dhe kerkësen ankimore nr. 17, me objekt “Kundërshtimi i vendimit të KSHZ-së “Për shqyrtimin e denoncimit për shkelje të parashikuar në nenin 91 të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi i Republikës së Shqipërisë”, me ankues Kryetarin e Bashkisë Librazhd, z. Kastriot Rurra.

Në përfundim të shqyrtimit paraprak, KAS vendosi rrëzimin e ekërkesës ankimore nr. 17 dhe kalimin për shyrtim të këkresave ankimore nr. 15 dhe nr. 16.

Shqyrtimi do të bëhet në datën 23.04.2021.