KAS kalon për shqyrtim kërkesat ankimore nr. 15 dhe nr. 16.

23/04/2021 | Lajme

Komisioni i Ankimimeve dhe sanksioneve shqyrtoi elementët e formës dhe të përmbajtjes së kërkesave ankimore nr. 15 me objekt “Kundërshtimi i vendimit të KZAZ-së nr. 30 “Për akreditimin e vëzhguesve të subjekteve zgjedhore” me ankues Partia “Bindja Demokratike”, kërkesës ankimore nr. 16 me objekt “Kundërshtimi i vendimit të KZAZ-së nr. 33 “Për akreditimin e vëzhguesve të subjekteve zgjedhore” me ankues Partia “Bindja Demokratike” dhe kerkësen ankimore nr. 17, me objekt “Kundërshtimi i vendimit të KSHZ-së “Për shqyrtimin e denoncimit për shkelje të parashikuar në nenin 91 të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi i Republikës së Shqipërisë”, me ankues Kryetarin e Bashkisë Librazhd, z. Kastriot Rurra.

Në përfundim të shqyrtimit paraprak, KAS vendosi rrëzimin e ekërkesës ankimore nr. 17 dhe kalimin për shyrtim të këkresave ankimore nr. 15 dhe nr. 16.

Shqyrtimi do të bëhet në datën 23.04.2021.

LajmeKAS kalon për shqyrtim kërkesat ankimore nr. 15 dhe nr. 16.