KAS vendos detyrimin e KZAZve për të pranuar listat e vëzhguesve të depozituara nga subjektet zgjedhore, LN, ADR dhe BD.

23/04/2021 | Lajme

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve relatoi dhe shqyrtoi kërkesat ankimore të depozituara pranë KQZ-së:

  1. Kërkesa ankimore nr. 15 me objekt “Kundërshtimi i vendimit nr. 225, datë 20.04.2021 të Komisionit të Zonës së Administrimin Zgjedhor nr. 30 “Për Akreditimin e vëshguesve të subjektit zgjedhor” me ankues Partia Bindja Demokratike;
  2. Kërkesa ankimore nr. 16, me objekt “Kundërshtimi i vendimit nr. 1, datë 21.04.2021 të Komisionit të Zonës së Administrimin Zgjedhor nr. 33 “Për Akreditimin e vëshguesve të subjektit zgjedhor” me ankues Partia Bindja Demokratike;
  3. Kërkesa ankimore nr. 18, me objekt “Shfuqizimin e vendimit nr.11, datë 20,04,2021 të Komisonit të Zonës së Administrimin Zgjedhor nr.52, “Për Akreditimin e vëzhguesve të subjektit zgjedhor Partia Lëvizja për Ndryshim” me ankues Partinë Lëvizja për Ndryshim”;
  4. Kërkesa ankimore nr. 19, me objekt “Shfuqizimin e vendimit nr.2, datë 21,04,2021 të Komisonit të Zonës së Administrimin Zgjedhor nr.33, “Për Akreditimin e vëzhguesve të subjektit zgjedhor Partia Aleanca Demokracia e Re”;
  5. Kërkesa ankimore nr. 20, me objekt “Shfuqizimin e vendimit datë 21,04,2021 të Komisonit të Zonës së Administrimin Zgjedhor nr.41, “Për Akreditimin e vëzhguesve të subjektit zgjedhor Partia Aleanca Demokracia e Re”;
  6. Kërkesa ankimore nr. 21, me objekt “Shfuqizimin e vendimit nr.226, datë 21,04,2021 të Komisonit të Zonës së Administrimin Zgjedhor nr.30, “Për Akreditimin e vëzhguesve të subjektit zgjedhor Partia Aleanca Demokracia e Re”;
  7. Kërkesa ankimore nr. 22, me objekt “Shfuqizimin e vendimit datë 22,04,2021 të Komisonit të Zonës së Administrimin Zgjedhor nr.27, “Për Akreditimin e vëzhguesve të subjektit zgjedhor Partia Aleanca Demokracia e Re”;
  8. Kërkesa ankimore nr. 23, me objekt “Shfuqizimin e vendimit 15 datë 22,04,2021 të Komisonit të Zonës së Administrimin Zgjedhor nr.38, “Për Akreditimin e vëzhguesve të subjektit zgjedhor Partia Aleanca Demokracia e Re”.

Në përfundim të shqyrtimit, KAS vendosi pranimin e kërkesave dhe detyrimin e KZAZ-ve për pranimin e listave të vëzhguesve të depozituara nga subjektet zgjedhore në KZAZ-të përkatëse.

 

LajmeKAS vendos detyrimin e KZAZve për të pranuar listat e vëzhguesve të depozituara nga subjektet zgjedhore, LN, ADR dhe BD.