Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në mbledhjen e sotme miratoi procedurat e administrimit të pamjeve filmike të procesit të vlerësimit të fletëve të votimit në VNV dhe dhënies së tyre subjekteve zgjedhore për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021.

Gjithashtu, Komisioneri vendosi akreditimin e disa vëzhguesve për vëzhgimin e procesit zgjedhor dhe plotësimin e vakancave të krijuara në këshillat bashkiak si më poshtë:

  1. Këshilli i Bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e PSD, Alban Bruka;
  2. Këshilli i Bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e PSD, Edlir Reçi”;
  3. Këshilli i Bashkisë Maliq, me kandidatin nga lista shumemërore e PS, zj. Evisa Jorgo Demollari”;
  4. Këshilli i Bashkisë Vau Dejës, me kandidatin nga lista shumemërore e PS, Gani Zagani”;
  5. Këshilli i Bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e PSD, z. Marko Jaku;
  6. Këshilli i Bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e PSD, Rigels Nicaj”;

Në mbledhjen e sotme u shqyrtua dhe kërkesa së Partisë Demokratike, me lëndë “Kërkesë për marrje masash të menjëhershme për anullimin e urdhërit të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 219, datë 19.04.2021 “Për karantimin e personave që vijnë në Republikën e Shqipërisë nga Republika e Maqedonisë së Veriut dhe Greqia”.

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vlerësoi se çështja në fjalë është jashtë kompetencës së tij lëndore, është kompetencë e Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Prandaj në këto kushte në përputhje dhe me parashikimet e nenit 24 “Mungesa e kompetencës” të Kodit të Procedurës Administrative të Republikës së Shqipërisë, Komisioneri Shtetëror vendosi t’ia përcjellë kërkesën menjëherë Ministrit të Shendetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si organi publik kompetent për ta shqyrtuar këtë kërkesë.