KAS vendosi heqjen e sanksioneve administrative për anëtarët dhe sekretarët e KZAZ-së nr. 35 qarku Tiranë dhe KZAZ-së nr. 22, Qarku Durrës.

04/05/2021 | Lajme

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi kërkesën ankimore nr. 25 dhe nr. 26 të anëtarëve dhe të sekretarëve të  KZAZ-së nr. 35, Qarku Tiranë dhe nr. 22, qarku Durrës me objekt “Kundërshtimin e vendimit nr. 309, datë 26.04.2021 dhe nr. 316, datë 26.04.2021, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve”.

Në përfundim të shqyrtimit, KAS vendosi pranimin e kërkesës dhe heqjen e sanksionit administrativ ndaj anëtarëve dhe sekretarëve të KZAZ-së nr. 35 dhe KZAZ-së nr. 22.

Gjithashtu, sot u hodh shorti për përcaktimin e relatorëve të kërkesave ankimore nr. 27, nr. 28, nr. 29, nr. 30 dhe nr. 31 të depozituara në KQZ nga anëtarët e KZAZ-ve nr. 66, nr. 38, nr. 2, nr. 20 dhe nr. 21 me objekt “Kundërshtimin e vendimeve nr. 306, nr. 318, nr. 313, nr. 307 dhe nr. 308, datë 26.04.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve”.

Rezultatet e shortit përcaktuan relator të kërkesës ankimore nr. 27, anëtarin Elvis Çefa, realtor të kërkesave ankimore nr. 28 dhe nr. 30, anëtarin Ledio Braho dhe relator të këresave ankimore nr. 29 dhe nr. 31, anëtarin Elvin Lako.

Vendim nr. 337, datë 04.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të kallëzimit ndaj kandidates për deputete zj. Edona Bilali, për shkelje të parashikuar në Kodin Zgjedhor dhe vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve”.

LajmeKAS vendosi heqjen e sanksioneve administrative për anëtarët dhe sekretarët e KZAZ-së nr. 35 qarku Tiranë dhe KZAZ-së nr. 22, Qarku Durrës.