Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrton kërkesat ankimore nr. 34, nr. 35 dhe nr. 42.

14/05/2021 | Lajme

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi kërkesat ankimore nr. 34 me objekt “Ndryshimin e vendimit të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve me nr. 339, datë 04.05.2021 “Për miratimin e Ta belës Përmbledhëse për rezultatin e votimit në zonën zgjedhore, qarku Berat për subjektet zgjedhore dhe kandidatët për deputetë në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”, me ankues Partia Lëvizja Socialiste për Integrim, nr. 35 me objekt “Shpalljen e pavlefshme të procesit të votimit në qendrat e votimit të qarkut Berat, vijuese si me poshtë: QV 3446, QV 3431, QV 3445, QV 3318, QV 3275, QV 3270, QV 3287, QV 3307, QV 3472, QV 3473, QV 3482, QV 3325, QV 3456, QV 3440, QV 3330, QV 3220, QV 3433, QV 3328, QV 3429/1, QV 3518, QV 351, QV 3501, QV 3416 dhe përsëritjen e Zgjedhjeve në qarkun Berat”, me ankues Partia Lëvizja Socialiste për Integrim dhe nr. 42 me objekt “Kundërshtimin e vendimit të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve me nr. 339, datë 04.05.2021 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse për rezultatin e votimit në zonën zgjedhore, qarku Berat, për subjektet zgjedhore dhe kandidatët për deputetë në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”, “Pavlefshmëria e zgjedhjeve të zhvilluara në datën 25.04.2021 në zonën zgjedhore, qarku Berat” dhe “Urdhërimin e përsëritjes së zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë në të gjithë zonën zgjedhore, qarku Berat në periudhën më të afërt zgjedhore”, me ankues Partia Demokratike e Shqipërisë.

KAS vendosi vijimin e mbledhjes në datën 15.05.2021, në orën 10:00.

Gjithashtu, sot KAS verifikoi elementët e formës dhe të përmbajtjes së kërkesës ankimore nr. 54 me objekt “Pajisjen me rregjistrimin e kamerave të KZAZ-së nr. 02, nr. 03, nr. 04, nr. 05, nr. 06, nr. 07 dhe nr. 08” me ankues kandidatin e pavarur, z. Pal Shkambi.

Në përfundim të verifikimit, KAS vendosi moskalimin për shqyrtim të kërkesës ankimore.

LajmeKomisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrton kërkesat ankimore nr. 34, nr. 35 dhe nr. 42.