KAS fillon shqyrtimin administrativ të kërkesave ankimore nr. 37, nr. 46 për zonën zgjedhore qarku Durrës dhe nr. 38 për zonën zgjedhore qarku Shkodër.

24/05/2021 | Lajme

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve filloi shqyrtimin administrativ të kërkesave ankimore nr. 37, me objekt “Kundërshtimi i vendimit të KSHZ nr. 345, datë 04.05.2021 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse për Rezultatin në zonën zgjedhore Qarku Vlorë”; Pavlefshmëria e zgjedhjeve të zhvilluara në datën 25.04.2021; Urdhërimin e përsëritjen e zgjedhjeve për Qarkun Vlorë” të subjektit ankues koalicioni PD-AN dhe kërkesës ankimore nr. 46, me objekt “Ndryshimin e vendimit të KSHZ nr. 340, datë 04.05.2021 “Për Miratimin e tabelës përmbledhëse për rezultatin e votimit, qarku Durrës; Rinumërim dhe rivlerësimin e votave për të gjitha ZAZ e qarkut Durrës” të subjektit ankues Partia Lëvizja Socialiste për Integrim;

Me shumicë votash, KAS vendosi mospranimin e kërkesës së subjektit ankimues koalicioni PD – AN për marrjen e provave apo informacioneve shtesë në institucionet dhe entet e tjera publike dhe me kërkesën e dy anëtarëve të KAS, në zbatim të neni 136 pika 3, do të administrohen si provë të dhënat e kryqëzuara nga paisjet e elektronike të identifikimit të zgjedhësve për Zonën Zgjedhore qarku Durrës.

Gjithashtu, KAS filloi shqyrtimin administrativ të kërkesës ankimore nr. 38, me objekt “Kundërshtimi i vendimit nr.342, datë 04.05.2021 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse për Rezultatin në zonën zgjedhore Qarku Shkodër”; Pavlefshmëria e zgjedhjeve të zhvilluara në datën 25.04.2021; Urdhërimin e përsëritjen e zgjedhjeve për Qarkun Shkodër” me ankues koalicioni PD-AN.

Me shumicë votash, KAS vendosi mospranimin e kërkesës së subjektit ankimues koalicioni PD – AN për marrjen e provave apo informacioneve shtesë në institucionet dhe entet e tjera publike dhe me kërkesën e dy anëtarëve të KAS, në zbatim të neni 136 pika 3, do të administrohen si provë të dhënat e kryqëzuara nga paisjet e elektronike të identifikimit të zgjedhësve për Zonën Zgjedhore qarku Shkodër.

LajmeKAS fillon shqyrtimin administrativ të kërkesave ankimore nr. 37, nr. 46 për zonën zgjedhore qarku Durrës dhe nr. 38 për zonën zgjedhore qarku Shkodër.