KAS vendos rrëzimin e kërkesës ankimore për qarkun Shkodër dhe rivlerësimin e votave në 108 kuti votimi në qarkun Durrës.

25/05/2021 | Lajme

Komisioni Ankimimeve dhe Sanksioneve përfundoi shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 38, me objekt “Kundërshtimi i vendimit nr. 342, datë 04.05.2021 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse për Rezultatin në zonën zgjedhore Qarku Shkodër”; Pavlefshmëria e zgjedhjeve të zhvilluara në datën 25.04.2021; Urdhërimin e përsëritjen e zgjedhjeve për Qarkun Shkodër” të subjektit ankues koalicioni PD-AN, për zonën zgjedhore qarku Shkodër.

Në përfundim të shqyrtimit administrativ, me shumicë votash KAS vendosi rrëzimin e kërkesës.

Gjithashtu, KAS shqyrtoi kërkesën ankimore nr. 37, me objekt “Kundërshtimi i vendimit nr. 340, datë 04.05.2021 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse për Rezultatin në zonën zgjedhore Qarku Durrës”; Pavlefshmëria e zgjedhjeve të zhvilluara në datën 25.04.2021; Urdhërimin e përsëritjen e zgjedhjeve për Qarkun Durrës”, të subjektit ankues koalicioni Partia Demokratike – Aleanca për Ndryshim PD-AN dhe kërkesën ankimore nr. 46, me objekt “Ndryshimin e vendimit të KSHZ nr.340, datë 04.05.2021 “Për Miratimin e tabelës përmbledhëse për rezultatin e votimit, qarku Durrës’; Rinumërim dhe rivlerësimin e votave për të gjitha ZAZ e qarkut Durrës”, të subjektit ankues Partia Lëvizja Socialiste për Integrim, për zonën zgjedhore qarku Durrës.

Me shumicë votash, KAS vendosi rrëzimin e kërkesës ankimore nr. 37.

Lidhur me kërkesën ankimore nr. 46, KAS vendosi rivlerësimin e votave në 108 kuti votimi në zonën zgjehdore qarku Durrës, sipas kërkesës së ankimuesit.

LajmeKAS vendos rrëzimin e kërkesës ankimore për qarkun Shkodër dhe rivlerësimin e votave në 108 kuti votimi në qarkun Durrës.