Përcaktohen kriterët dhe procedurat për përzgjedhjen dhe emërimin e ekspertëve kontabël për auditimin e partive politike.

09/06/2021 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, në seancën e sotme publike miratoi udhëzimin për përcaktimin e kritereve, procedurat për përzgjedhjen dhe emërimin e ekspertëve kontabël të licensuar (audituesve ligjor) dhe kushtet kontraktuale për auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga partitë politike gjatë vitit kalendarik dhe subjektet zgjedhore dhe kandidatët e tyre në fushatën zgjedhore. Risi në këtë udhëzim është mënyra e pagesës së ekspertëve kontabël të licensuar dhe formulari i vetëdeklarimit për ekspertët kontabël të licensuar duke vendosur kritere objektive për përzgjedhjen dhe vlerësimin e shërbimeve të tyre.  

Gjithashtu, Komisioneri vendosi plotësimin e vakancave të krijuara në këshillat bashkiak si më poshtë:

  1. Këshilli i bashkisë Mallakastër, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Demokracia Sociale, zj. Gurjeta Tajar Brakaj;
  2. Këshilli i bashkisë Memaliaj, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste e Shqipërisë, zj. Esmeralda Hasan Shaha (Xhaferi);
  3. Këshilli i bashkisë Tepelenë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Valentina Sulo Hasanbega;
  4. Këshilli i bashkisë Vau Dejës, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Rita Ndue Lazri.​
LajmePërcaktohen kriterët dhe procedurat për përzgjedhjen dhe emërimin e ekspertëve kontabël për auditimin e partive politike.