KAS vendos rrëzimin e kërkesave ankimore dhe lënien në fuqi të vendimeve të KSHZ-së.

07/07/2021 | Lajme

Komisioni Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi kërkesën ankimore nr. 57 me objekt “Kundërshtimin e vendimit nr. 420, datë 29.06.2021 të KSHZ, “Për shqyrtimin e denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në KQZ ndaj “Albpetrol sh.a” me ankimues z. Andi Derhemi dhe kërkesën ankimore nr. 58 me objekt “Kundërshtimi i vendimit nr. 422, datë 02.07.2021 të KSHZ, “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të thelluar të Prokurorisë së Përgjithshme për subjektin vetëdeklarues, z. Qerim Ismailaj, kryetar i bashkisë mallakastër, qarku Fier” me ankimues Partinë Demokratike të Shqipërisë.

Në përfundim të shqyrtimit administrativ, me shumicë votash KAS vendosi rrezimin e kërkesave ankimore dhe lënien në fuqi të vendimeve të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve.

LajmeKAS vendos rrëzimin e kërkesave ankimore dhe lënien në fuqi të vendimeve të KSHZ-së.