KAS përfundon shqyrtimin e kërkesës ankimore dhe vendos riçeljen e hetimit administrativ.

14/07/2021 | Lajme

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi kërkesën ankimore nr. 59 me objekt “Kundërshtimin e vendimit nr. 423, datë 05.07.2021 të KSHZ, “Për shqyrtimin administrativ të kallëzimit ndaj kandidates për deputete zj. Gerta Duraku dhe Zyrës Vendore Arsimore Kukës për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në KQZ” me ankimues Qëndresa Qytetare.

Në përfundim të shqyrtimit, KAS vendosi shfuqizimin e vendimit nr. 423 të KSHZ-së dhe riçeljen e hetimit administrativ të plotë e të gjithanshëm nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, në përputhje me Kodin Zgjedhor dhe Kodin e Procedurave Administrative, duke u garantuar të drejtat e palës në procesin administrativ kandidates për deputete, Drejtorisë së Zyrës Vendore Arsimore Kukës dhe drejtorit të Shkollës së Mesme “Shëmri” Kukës.

LajmeKAS përfundon shqyrtimin e kërkesës ankimore dhe vendos riçeljen e hetimit administrativ.