Zgjedhjet e 25 prillit 2021, përcaktohen procedurat e verifikimit paszgjedhor të fletëve të votimit dhe materialeve zgjedhore.

07/10/2021 | Lajme

​Në seancën e sotme publike Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve miratoi projektudhëzimin për përcaktimin e procedurave të këqyrjes paszgjedhore të fletëve të votimit dhe matertialeve zgjedhore. Procesi i këqyrjes paszgjedhore konsiston në hapjen e kutive të materialeve zgjedhore dhe kutive të votimit, si dhe në monitorimin dhe vlerësimin e funksionimit të pajisjeve të teknologjisë se informacionit të përdorura në zgjedhjet e datës 25 prill 2021.  Qëllimi i këtij procesi është të verifikojë rregullsinë dhe saktësinë e veprimtarisë së administratës zgjedhore përgjatë administrimit të procesit dhe vlerësimit e numërimit të votave.

Komisioneri shqyrtoi gjithashtu rezulatet e Prokurorisë së Përgjithshme për subjektin vetëdeklarues z. Ervis Harun Beu, kandidat për deputet i propozuar nga Koalicioni Aleanca Bashkimi Popullor-Emigracioni – Ora e Shpresës dhe Konservatorët (ABEOK), qarku Durrës dhe subjektin vetëdeklarues z. Ido Muharrem Pashaj, kandidat për deputet i propozuar nga Koalicioni Aleanca Bashkimi Popullor-Emigracioni – Ora e Shpresës dhe Konservatorët (ABEOK), qarku Fier, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.

Komisioneri vendosi të deklarojë të përfunduar procedurën administrative pa vendim përfundimtar për z. Pashaj dhe z. Beu, kandidatë për deputet në zgjedhjet e datës 25 prill 2021, pasi vlerësohet se ka humbur objekti dhe qëllimi i verifikimit të thelluar.

 

KSHZ vendosi shtyrjen e seancës dhe vijimin e hetimit administrative për kallëzimin e bërë nga organizata Qëndresa Qytetare për shkelje të dispozitave të Kodit Zgjedhor dhe vendimit nr. 9, datë 24.12.2020, të Komisionit Rregullator, në lidhje me zhvillimin e fushatës elektorale në ambientet e bibliotekës “Misto Treska”, Tiranë.

LajmeZgjedhjet e 25 prillit 2021, përcaktohen procedurat e verifikimit paszgjedhor të fletëve të votimit dhe materialeve zgjedhore.