Miratohen raportet e verifikimit paszgjedhor të 10 % të qendrave të votimit të zgjedhjeve të datës 25 prill 2021.

03/12/2021 | Lajme

Sot, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në seancë publike shqyrtoi projektvendimin “Për miratimin e raportit mbi gjetjet kyçe të procesit të kryqëzimit të të dhënave elektronike dhe biometrike të mbledhura nga pajisjet e identifikimit elektronik në zgjedhjet për Kuvend të datës 25.04.2021”.

Verifikimi paszgjedhor i kryqëzimit të të dhënave elektronike dhe biometrike të mbledhura nga  pajisjet e identifikimit elektronik të cilat u aplikuan gjatë procesit të zgjedhjeve të datës 25 prill 2021 u krye në zbatim të Kodit Zgjedhor dhe ka për qëllim të përcaktojë efektshmërinë e teknologjisë së përdorur dhe rrjedhimisht të ndihmojë KQZ-në në vendimmarrjen e saj për përdorimin në vijim të teknlogjisë.

KSHZ vendosi miratimin e raportit dhe të bëhet kallëzim pranë organit të prokurorisë për shkeljet e konstatuara nga 20 shtetas në 35 qendra votimi.

Komisioneri shqyrtoi gjithashtu projektvendimin “Për miratimin e raporteve mbi gjetjet kyçe të procesit të këqyrjes paszgjedhore të fletëve të votimit, materialit zgjedhor dhe pajisjeve të votimit dhe numërimit elektronik (PEVN) të përdorura në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 Prill 2021”.

Në përfundim të verifikimit paszgjedhor, u analizuan të dhënat mbi respektimin nga ana e komisioneve të qendrave të votimit të kërkesave proceduriale gjatë procesit të votimit, si dhe saktësisë së veprimeve të grupeve të numërimit të votave përgjatë procesit të vlerësimit dhe numërimit të votave.

Pasi shqyrtoi raportin me gjetjet dhe problematikat e konstatuara, KSHZ vendosi miratimin e raportit, t’i kërkojë Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve vendosjen e sanksioneve administrative ndaj 32 sekretarëve të komisioneve të qendrave të votimit (lista e plotë), si dhe të bëjë kallëzim penal pranë organit të prokurorisë për shkeljet e konstatuara nga 67 anëtarët e 18 grupeve të numërimit (lista e plotë).

Komisioneri vendosi plotësimin e vakancave në:

  1. këshillin e bashkisë Kurbin, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë G 99, zj. Gjyste Gjon Kola”;
  2. këshillin e bashkisë Mirditë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Ardhmëria Shqiptare, z. Nikolin Prend Luli”;
  3. këshillin e bashkisë Himarë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Donika Vasil Kolagji”;
  4. këshillin e bashkisë Tiranë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Kamela Ferdinant Banushi”;
  5. këshillin e bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Uniteti Kombëtar, z. Valentin Paulin Frani”;
  6. këshillin e bashkisë Lushnje, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Ermal Harilla Rrushi”;
  7. këshillin e bashkisë Divjakë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Klaudja Lulzim Turtulli”.
  8. këshillin e bashkisë Fushë Arrëz, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Ndue Marash Doçi”;

Gjithashtu, përfundoi shqyrtimi i rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm për subjektin vetëdeklarues z. Daniel Gjin Prroj, kandidat për deputet i propozuar nga Koalicioni Aleanca Bashkimi Popullor-Emigracioni-Ora e Shpresës dhe Konservatorët (ABEOK), qarku Shkodër,   në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”. Komisioneri vendosi të deklarojë të përfunduar procedurën administrative pa vendim përfundimtar, pasi vlerësoi se ka humbur objekti dhe qëllimi i verifikimit të thelluar.

LajmeMiratohen raportet e verifikimit paszgjedhor të 10 % të qendrave të votimit të zgjedhjeve të datës 25 prill 2021.