Rezultatet e verifikimit paszgjedhor, KAS vendos sanksionin për sekretarët e 31 QV-ve që nuk administruan dokumentacionin zgjedhor. 

05/01/2022 | Lajme

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi kërkesën e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve për vendosje të sanksionit administrative ndaj sekretarët e 31 qendrave të votimit, të cilët pas verifikimit paszgjedhor rezultuan se nuk kishin administruar sipas parashikimeve ligjore dokumentacionin zgjedhor (librin e protokollit), vendimi nr. 467, datë 11.11.2021 i KShZ.

Në përfundim të shqyrtimit, Komisioni Ankimimeve dhe Sanksioneve pranoi kërkesën e KShZ dhe vendosi sanksionin administrativ, gjobë në masën 30.000 lekë për secilin sekretar të 31 KQV-ve, sipas listës në vendimin e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve.

KAS theksoi se megjithëse u konstatua se procedura hetimore e zhvilluar nga Komisioneri nuk ishte e plotë dhe nuk kënaqte kërkesat e Kodit Zgjedhor dhe Kodit të Procedurave Administrative, sa i përket hetimit dhe përcaktimit të përgjegjësisë konkrete për secilin nga personat për të cilët është kërkuar masë administrative, konsideron të rëndësishëm faktin që në këtë proces administrativ, vetë personat e interesuar u treguan pasiv, duke mos marrë pjesë në seancë megjithëse kishin dijeni, çka do të interpretohet si një pranim/dakordësim i shkeljeve të pretenduara.

 

Gjithashtu, KAS shqyrtoi elementët e formës dhe të përmbajtjes së kërkesës ankimore nr. 75 të depozituar në KQZ në datën 16.12.2021, me objekt “Kundërshtimin e vendimit të KShZ, nr. 470, datë 03.12.2021 dhe rishikimin e pikës 4 të tij, “Për miratimin e raporteve mbi gjetjet kycce të procesit të këqyrjes paszgjedhore të fletëve të votimit dhe numërimit elektronik (PEVN) të përdorura për zgjedhjet e datës 25 prill 2021”. Ankimimi është depozituar nga 4 anëtarë të një grupi numërimi.

KAS vendosi të mos kalojë kërkesën për shqyrtim me arsyetimin se kallëzimi penal ështe detyrim ligjor i Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, detyrim i cili buron nga neni 281 i Kodit të Procedurës Penale dhe si i tillë nuk është e nevojshme të merret një vendim administrativ për këtë çeshtje.

Gjithashtu, KAS vlerëson se tashmë kallëzimi penal është përcjellë pranë organeve kompetente, çka e bën këtë kërkesë ankimore pa objekt.

LajmeRezultatet e verifikimit paszgjedhor, KAS vendos sanksionin për sekretarët e 31 QV-ve që nuk administruan dokumentacionin zgjedhor.