KAS rrëzon kërkesat ankimore të numëruesve që kërkojnë shfuqizimin e kallëzimeve penale të bëra nga KSHZ pas verifikimit paszgjedhor.

10/01/2022 | Lajme

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi elementët e formës dhe të përmbajtjes së kërkesës ankimore nr. 76 të depozituar në KQZ në datën 31.12.2021, me objekt “Kundërshtimin e vendimit të KShZ, nr. 470, datë 03.12.2021, “Për miratimin e raporteve mbi gjetjet kyçe të procesit të këqyrjes paszgjedhore të fletëve të votimit dhe numërimit elektronik (PEVN) të përdorura për zgjedhjet e datës 25 prill 2021”. Ankimimi është depozituar nga 4 anëtarë të një grupi numërimi.

Në përfundim të shqyrtimit paraprak, KAS vendosi të pranojë pjesërisht kërkesën e anëtarëve të grupit të numërim lidhur me 5 pikat e para të ankimit dhe kalimin për shqyrtim në seancë publike në datën 12.01.2021 në orën 12:00.

Ndërkohë, KAS vendosi mos pranimin e pikës 6 të ankimimit, për shfuqizimin e pikës 4 të vendimit nr. 470 të KSHZ-së, lidhur me kallëzimin penal ndaj anëtarëve të grupit të numërimit, me arsyetimin se kallëzimi penal ështe detyrim ligjor i Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, detyrim i cili buron nga neni 281 i Kodit të Procedurës Penale dhe si i tillë nuk është e nevojshme të merret një vendim administrativ për këtë çeshtje. KAS vlerëson se tashmë kallëzimi penal është përcjellë pranë organeve kompetente, çka e bën këtë kërkesë ankimore pa objekt.

Gjithashtu, Komisioni Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi elemnetët e formës dhe të përmbajtjes së kërkesës ankimore nr. 01, datë 05.01.2022 me objekt “Kundërshtimin e vendimit të KShZ, nr. 470, datë 03.12.2021, “Për miratimin e raporteve mbi gjetjet kyçe të procesit të këqyrjes paszgjedhore të fletëve të votimit dhe numërimit elektronik (PEVN) të përdorura për zgjedhjet e datës 25 prill 2021” dhe shfuqizimin e pikës 4 të tij.

KAS vendosi mos pranimin e ankimimit, me arsyetimin se kallëzimi penal ështe detyrim ligjor i Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, detyrim i cili buron nga neni 281 i Kodit të Procedurës Penale dhe si i tillë nuk është e nevojshme të merret një vendim administrativ për këtë çeshtje. KAS vlerëson se tashmë kallëzimi penal është përcjellë pranë organeve kompetente, çka e bën këtë kërkesë ankimore pa objekt.

 

LajmeKAS rrëzon kërkesat ankimore të numëruesve që kërkojnë shfuqizimin e kallëzimeve penale të bëra nga KSHZ pas verifikimit paszgjedhor.