Rezultatet e verifikimit paszgjedhor, KAS përfundon shqyrtimin e ankimimit të 4 anëtarëve të grupit të numërimit.

12/01/2022 | Lajme

Sot, Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi kërkesën ankimore nr. 76 të depozituar në KQZ në datën 31.12.2021, me objekt “Kundërshtimin e vendimit të KShZ, nr. 470, datë 03.12.2021, “Për miratimin e raporteve mbi gjetjet kyçe të procesit të këqyrjes paszgjedhore të fletëve të votimit dhe numërimit elektronik (PEVN) të përdorura për zgjedhjet e datës 25 prill 2021”, të depozituar nga 4 anëtarë të një grupi numërimi.
Gjatë shqyrtimit paraprak KAS pranoi pjesërisht kërkesën e anëtarëve të grupit të numërim lidhur me 5 pikat e para të ankimit të cilat kishin të bënin me konstatimin e pavlefshmërisë së procedurës së kqyrjes paszgjedhore për QV 3305/2, pavlefshmërinë e rinumërimit të fletëve të votimit për kandidatët për deputet për këtë QV, pavlefshmërinë e tabelës së rezultateve të verifikimit pas zgjedhor, shfuqizimin e gjetjeve të pasqyruara në raportin e vendimit nr. 470 të KSHZ sa i përket kësaj QV-je.
Në përfundim të shqyrtimit, KAS vendosi pranimin pjesërisht të kërkesës ankimore, shfuqizimin e vendimit nr. 470, të KSHZ-së vetëm për pjesën e gjetjeve të raportit që kanë të bëjnë me qendrën e votimit 3305/2 që i përket KZAZ 65, qarku Berat.
 
 

LajmeRezultatet e verifikimit paszgjedhor, KAS përfundon shqyrtimin e ankimimit të 4 anëtarëve të grupit të numërimit.