Miratohen kriteret që duhet të plotësojë operatori i pajisjes elektronike të identifikimit (PEI)

31/01/2022 | Lajme

Komisioni Rregullator shqyrtoi dhe miratoi projektvendimin “Për përcaktimin e kushteve dhe kritereve që duhet të plotësojë personeli i kualifikuar për përdorimin e pajisjes së identifikimit elektronik të votuesve në qendrën e votimit”.

Vendimi përcakton kushtet dhe kriteret që duhet të plotësojë shtetasi shqiptar që caktohet si operator teknik për përdorimin e pajisjes së identifikimit elektronik të zgjedhësve (PEI), procedurat e përzgjedhjes dhe të caktimit të operatorit teknik si edhe përgjegjësitë e operatorit teknik gjatë ofrimit të shërbimit.

Pranimi i operatorëve teknikë bëhet në bazë të parimit të konkurrimit të hapur. Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve shpall publikisht thirrjen për shprehjen e interesit nga shtetas të cilët janë të gatshëm të ofrojnë shërbimin si operator teknik për përdorimin e pajisjes së identifikimit elektronik të zgjedhësve në qendrën e votimit.

Operatorët teknikë votojnë pranë qendrës së votimit ku janë caktuar për të ofruar shërbimin. Për zgjedhjet e pjesshme të datës 6 Mars 2022, operatorët teknikë votojnë pranë qendrës së votimit ku janë caktuar nëse janë pjesë e listës së zgjedhësve të bashkisë përkatëse.

LajmeMiratohen kriteret që duhet të plotësojë operatori i pajisjes elektronike të identifikimit (PEI)