Zgjedhjet e pjesshme në 6 bashki, LRE 24 orë afat për të depozituar nënshkrimet mbështetëse ose vërtetimin për zotërimin e mandatit përfaqësues

15/02/2022 | Lajme

Sot në seancë publike, Komisioni Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi kërkesën ankimore nr. 03, datë 12.02.2022 me objekt “Kundërshtimin e vendimit të KShZ, “Për shqyrtimin e kërkesës së subjektit zgjedhor ‘Lëvizja e Re’ për regjistrimin e kandidatit për kryetar në bashkinë Durrës, z. Jonid Nano, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”, me ankues LRE.

Në përfundim të shqyrtimit, KAS vendosi pranimin e pjesshëm të kërkesës ankimore nr. 03, datë 12.02.2022, të paraqitur nga subjekti zgjedhor “Lëvizja e Re”, shfuqizimin e vendimit nr. 72, datë 12.02.2022, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe rikthimin e çështjes për rishqyrtim.

Brenda 24 orëve nga shpallja e këtij vendimi, subjekti “Lëvizja e Re” duhet të bëjë plotësimin e vërtetimit për zotërimin e mandatit përfaqësues sipas kërkesave të pikës 3, të nenit 68, të Kodit Zgjedhor, ose depozitimin e listës me nënshkrimet mbështetëse të zgjedhëve, sipas pikës 2, të nenit 68, të Kodit Zgjedhor.

LajmeZgjedhjet e pjesshme në 6 bashki, LRE 24 orë afat për të depozituar nënshkrimet mbështetëse ose vërtetimin për zotërimin e mandatit përfaqësues