Kur dy ose më shumë kandidatë marrin numër të barabartë votash – Komisioni Rregullator miraton procedurat e hedhjes së shortit

01/03/2022 | Lajme

Komisioni Rregullator miratoi procedurën e hedhjes së shortit për përcaktimin e kandidatit fitues për kryetar bashkie në rastet kur dy ose më shumë kandidatë marrin numër të barabartë votash. Sekretari i Përgjithshëm i KQZ-së njofton kandidatët me numër të barabartë votash dhe përfaqësuesit e subjekteve zgjedhore për datën, vendin dhe orën e caktuar për organizimin e shortit. Shorti organizohet nga KQZ në seancë publike dhe përsëritet për secilën zonë zgjedhore ku ka dy ose më shumë kandidatë me numër të barabartë votash.

Gjithashtu, Rregullatori miratoi disa ndryshime dhe një shtesë në vendimin nr.18, datë 15.02.2022 të tij, “Për rregullat procedural për procesin e votimit dhe numërimit elektronik nëpërmjet pajisjes elektronike të votimit dhe numërimit (PEVN) në qendrat e votimit të bashkisë Vorë, qarku Tiranë, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”. Shtesa dhe ndryshimi i miratuar përcakton që dorëzimi i pajisjeve PEVN dhe i kutive shoqëruese që mundësojnë votimin dhe numërimin elektronik të realizohet drejtëpërdrejtë nga KQZ në qendrat e votimit në Vorë.

LajmeKur dy ose më shumë kandidatë marrin numër të barabartë votash – Komisioni Rregullator miraton procedurat e hedhjes së shortit