Nisma e shoqërisë civile për disa ndryshime në Kodin Zgjedhor, miratohet formulari tip për mbledhjen e nënshkrimeve

08/04/2022 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, në seancën e sotme publike shqyrtoi projektvendimin “Për miratimin e fletës tip për mbledhjen e nënshkrimeve për nismën ligjvënëse të zgjedhësve në Republikën e Shqipërisë, për propozimin e projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar”.

Instituti Shqiptar për Zhvillimin e Sistemit të Zgjedhjeve, Qendra për Progres Rinor – Kukës, Shoqata “Hapa të Lehtë” – Shkodër, Shoqata “Komuniteti Malazes në Shqipëri” – Elbasan, Qendra “Tamara” – Tiranë, Qendra për Zhvillim të Shoqërisë Civile – Durrës, Forumi “Mendimi i Lirë” dhe Shoqata “Zëri Qytetar” – Lushnjë kanë bërë kërkesë në KQZ për t’u pajisur me formularin tip për mbledhjen e nënshkrimeve, për t’i propozuar Kuvendit të Shqipërisë projektligjin për disa ndryshime në Kodin Zgjedhor.

Në përfundim të shqyrtimit, Komisioneri vendosi miratimin e fletës tip për mbledhjen e nënshkrimeve dhe procedura për mbledhjen e nënshkrimeve të zgjedhësve do të realizohet brenda tre muajve nga hyrja në fuqi e vendimit të komisionerit.

LajmeNisma e shoqërisë civile për disa ndryshime në Kodin Zgjedhor, miratohet formulari tip për mbledhjen e nënshkrimeve