KQZ takim konsultativ për rregullat e regjistrimit të zgjedhësve nga jashtë vendit për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë

20/10/2022 | Lajme

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve zhvilloi takim (virtual) konsultativ mbi projektaktin për rregullat e regjistrimit të zgjedhësve nga jashtë vendit për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë.

Në takim morën pjesë përfaqësues të diasporës shqiptare, të partive politike, Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe shoqërisë civile.

Projektakti për rregullat e regjistrimit të votuesve nga jashtë është dërguar për konsultim tek grupet e interest në muajin Korrik dhe takimi kishte për qëllim shkëmbimin e ideve dhe sugjerimeve për aspekte të ndryshme të tij.

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, z. Ilirjan Celibashi u shpreh se KQZ ka synuar të hartojë një projektakt në përputhje me parashikimet e Kodit Zgjedhor dhe të përshtatur për në mënyrën më të mirë të mundshme zgjidhjen e duhur. Komisioneri theksoi se propozimet e parashtruara nga aktorët e përfshirë në këtë proces do të reflektohen në prjektakt.      

Grupi i punës i ngritur në KQZ me përbërje nga stafi i KQZ-së, përfaqësues nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe diaspora shqiptare do të vijojë punën për hartimin e të gjithë kuadrit normues për votimin nga jashtë vendit brenda muajit Shtator 2023.

LajmeKQZ takim konsultativ për rregullat e regjistrimit të zgjedhësve nga jashtë vendit për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë