Përmirësimi i procesit të raportimit dhe auditimit financiar të partive politike – KQZ takim konsultativ me financierët e partive politike dhe audituesit ligjor

02/11/2022 | Lajme

KQZ zhvilloi takim konsultativ me financierët e partive politike dhe audituesit ligjor që auditojnë fondet e përfituara dhe të shpenzuara nga partitë politike.

Qëllimi i takimit ishte diskutimi i ndryshimeve që KQZ po bën në formatin e raportimin financiar vjetor të partive politike, i cili do të hyjë në fuqi për raportimin vjetor në vitin 2023 si edhe shkëmbimi i ideve mbi përmirësimet e mundshme që mund të bëhen në procesin e auditimit të partive politike.

KQZ prezantoi ndryshimet e formatit të raportimit vjetor financiar të partive politike që pritet të bëhen për vitin 2023 dhe detyrimin e audituesve ligjor për të përfshirë gjatë punës së tyre një projekt-raport, të cilin ja dërgojnë partisë politike që po auditojnë dhe KQZ-së. U diskutuan edhe të gjitha fushat e vendosura tek formati i raportimit dhe paqartësitë që kishin disa financierë lidhur me mënyrën e plotësimit të formatit.

Gjatë diskutimeve audituesit ngritën problemin e auditimit për vitin kalendarik pasi është e vështirë nga ana e tyre të gjejnë adresat e partive politike, si dhe ka disa parti të cilat rezultojnë me status pasiv.

Në takim u diskutua dhe sistemi i dixhitalizimit të raportimit financiar të partive politike që po ndërton KQZ me mbështetjen e KiE, si edhe mënyrën se si do të funksionojë ky sistem.

LajmePërmirësimi i procesit të raportimit dhe auditimit financiar të partive politike – KQZ takim konsultativ me financierët e partive politike dhe audituesit ligjor