Zgjedhjet për Kuvend të viti 2021 – Sanksione administrative për 14 subjekte zgjedhore dhe 49 OSHMA

07/12/2022 | Lajme

Komisioneri shtetëror i Zgjedhjeve në seancën e sotme publike miratoi programin e edukimit, informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve, programin për edukimin, informimin, ndërgjegjësimin, si dhe për krijimin e kushteve lehtësuese për pjesëmarrjen në zgjedhje të personave me aftësi ndryshe dhe programin për edukimin, informimin dhe ndërgjegjësimin e pakicave kombëtare, për zgjedhjet e datës 14 Maj 2023.

Komisioneri miratoi modelin dhe specifikimet e disa materialeve zgjedhore që përdoren nga administrata zgjedhore, si dhe udhëzimin për mënyrën e komunikimit të KQZ me bashkitë në kuadër të bashkërendimit të informacionit për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore.

Gjithashtu, u miratua raporti i gjetjeve nga auditimi i fondeve të përfituara dhe shpenzuara nga partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 Prill 2021.

Komisioneri vendosi t’i propozojë Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative, për partitë politike, kandidatët:

 1. “Partia Demokratike” me gjobë në vlerën 100 000 (njëqind mijë) lekë, sipas nenit 173, pika 8 të Kodit Zgjedhor;
 2. “Partia Demokristiane e Shqipërisë” me gjobë në masën 100 000 (njëqind mijë) lekë, sipas nenit 173, pika 1 të Kodit Zgjedho;
 3. “Lëvizja për Zhvillim Kombëtar”, me gjobë në masën 100 000 (njëqind mijë) lekë, sipas nenit 173, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 4. Fitimtar Lala të partisë politike “Partia Lëvizja e Re” me gjobë në masën 195 000 (njëqind e nëntëdhjetë e pesë mijë) lekë dhe kalimin e fondeve të marra për llogari të KQZ-së, sipas nenit 173, pika 5 të Kodit Zgjedhor;
 5. “Partia Lëvizja e Legalitetit” me gjobë në masën 500 000 (pesëqind mijë), sipas nenit 173, pika 3 të Kodit Zgjedhor;
 6. “Partia Socialiste e Shqipërisë” me gjobë në masën 500 000 (pesëqind mijë), sipas nenit 173, pika 3 të Kodit Zgjedhor;
 7. “Partia Republikane” me gjobë në masën 500 000 (pesëqind mijë), sipas nenit 173, pika 3 të Kodit Zgjedhor;
 8. “Lëvizja për Zhvillim Kombëtar” me gjobë në masën 500 000 (pesëqind mijë), sipas nenit 173, pika 3 të Kodit Zgjedhor;
 9. “Partia Balli Kombëtar Demokrat” me gjobë në masën 500 000 (pesëqind mijë) lekë, sipas nenit 173, pika 3 të Kodit Zgjedhor;
 10. “Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar” me gjobë në masën 600 000 (gjashtëqind mijë) lekë, sipas nenit 173, pika 3 të Kodit Zgjedhor;
 11. “Partia Nisma Thurje” me gjobë në masën 600 000 (gjashtëqind mijë) lekë, sipas nenit 173, pika 3 të Kodit Zgjedhor;
 12. “Partia Bindja Demokratike” me gjobë në masën 600 000 (gjashtëqind mijë) lekë, sipas nenit 173, pika 3 të Kodit Zgjedhor;
 13. “Partia Lëvizja Demokratike Shqiptare” me gjobë në masën 600 000 (gjashtëqind mijë) lekë, sipas nenit 173, pika 3 të Kodit Zgjedhor
 14. “Partia SocialDemokrate;” me gjobë në masën 600 000 (gjashtëqind mijë) lekë, sipas nenit 173, pika 3 të Kodit Zgjedhor
 15. “Partia Balli Kombëtar.” me gjobë në masën 600 000 (gjashtëqind mijë) lekë, sipas nenit 173, pika 3 të Kodit Zgjedhor
 16. “Partia Demokratike” me gjobë në masën 600 000 (gjashtëqind mijë) lekë, sipas nenit 173, pika 3 të Kodit Zgjedhor;
 17. “Partia Socialiste e Shqipërisë”, gjobë në masën 5 000 000 (pesë milion) lekë, sipas nenit 173, pika 9 të Kodit Zgjedhor;

Në zbatim të nenit 88 pika 7 e Kodit Zgjedhor, Komisioneri vendosi:

 • Detyrimin e partisë politike “Partia SocialDemokrate” të kthejë në KQZ shumën prej 1.629.360 (një milion e gjashtëqind e njëzet e nëntë mijë e treqind e gjashtëdhjetë) lekë;
 • Detyrimin e partisë politike “Lëvizja për Zhvillim Kombëtar” të kthejë në KQZ shumën prej 55.166,74 (pesëdhjetë e pesë mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë presje shtatëdhjetë e katër) lekë;
 • Detyrimin e partisë politike “Fryma e Re Demokratike” të kthejë në KQZ shumën prej 485.332 (katërqind e tetëdhjetë e pesë mijë e treqind e tridhjetë e dy) lekë.

Gjithashtu, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi marrjen e sanksioneve administrative gjobë:

 1. Në masën 30 000 (tridhjetë mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) ADTN, sipas neneve 84, pika 5, dhe 171, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 2. Në masën 30 000 (tridhjetë mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) Digitalb TV, sipas neneve 84, pika 5, dhe 171, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 3. Në masën 30 000 (tridhjetë mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) ABEG Tv , sipas neneve 84, pika 5, dhe 171, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 4. Në masën 30 000 (tridhjetë mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) BBF, sipas neneve 84, pika 5, dhe 171, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 5. Në masën 30 000 (tridhjetë mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) Club Tv , sipas neneve 84, pika 5, dhe 171, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 6. Në masën 30 000 (tridhjetë mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) Era Digitalb , sipas neneve 84, pika 5, dhe 171, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 7. Në masën 30 000 (tridhjetë mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) Glob Tv , sipas neneve 84, pika 5, dhe 171, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 8. Në masën 30 000 (tridhjetë mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) One Tv Vlora , sipas neneve 84, pika 5, dhe 171, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 9. Në masën 30 000 (tridhjetë mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) Syri Tv , sipas neneve 84, pika 5, dhe 171, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 10. Në masën 30 000 (tridhjetë mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) Shijak Tv sipas neneve 84, pika 5, dhe 171, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 11. Në masën 30 000 (tridhjetë mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) Tv BS sipas neneve 84, pika 5, dhe 171, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 12. Në masën 30 000 (tridhjetë mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) Tv 6+1 Vlora sipas neneve 84, pika 5, dhe 171, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 13. Në masën 30 000 (tridhjetë mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) Tv Alpo sipas neneve 84, pika 5, dhe 171, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 14. Në masën 30 000 (tridhjetë mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) Tv Antena Nord sipas neneve 84, pika 5, dhe 171, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 15. Në masën 30 000 (tridhjetë mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) Tv Apollon sipas neneve 84, pika 5, dhe 171, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 16. Në masën 30 000 (tridhjetë mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) Tv Berati sipas neneve 84, pika 5, dhe 171, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 17. Në masën 30 000 (tridhjetë mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) Tv Channel 1 sipas neneve 84, pika 5, dhe 171, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 18. Në masën 30 000 (tridhjetë mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) Tv Channel 7 sipas neneve 84, pika 5, dhe 171, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 19. Në masën 30 000 (tridhjetë mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) Tv Jug sipas neneve 84, pika 5, dhe 171, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 20. Në masën 30 000 (tridhjetë mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) Tv Klaudiana sipas neneve 84, pika 5, dhe 171, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 21. Në masën 30 000 (tridhjetë mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) Tv Kopliku sipas neneve 84, pika 5, dhe 171, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 22. Në masën 30 000 (tridhjetë mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) Tv Kukësi sipas neneve 84, pika 5, dhe 171, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 23. Në masën 30 000 (tridhjetë mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) Tv Lobi sipas neneve 84, pika 5, dhe 171, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 24. Në masën 30 000 (tridhjetë mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) Tv Mati i sipas neneve 84, pika 5, dhe 171, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 25. Në masën 30 000 (tridhjetë mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) Tv Premium Channel i sipas neneve 84, pika 5, dhe 171, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 26. Në masën 30 000 (tridhjetë mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) Tv Rozafa Motiv sipas neneve 84, pika 5, dhe 171, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 27. Në masën 30 000 (tridhjetë mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) Tv Saranda sipas neneve 84, pika 5, dhe 171, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 28. Në masën 30 000 (tridhjetë mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) Tv Scan sipas neneve 84, pika 5, dhe 171, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 29. Në masën 30 000 (tridhjetë mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) Tv Sot 7 sipas neneve 84, pika 5, dhe 171, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 30. Në masën 30 000 (tridhjetë mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) Tv Star Plus sipas neneve 84, pika 5, dhe 171, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 31. Në masën 30 000 (tridhjetë mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) Tv UTV Education sipas neneve 84, pika 5, dhe 171, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 32. Në masën 30 000 (tridhjetë mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) TVT sipas neneve 84, pika 5, dhe 171, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 33. Në masën 30 000 (tridhjetë mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) Tv Re.Al sipas neneve 84, pika 5, dhe 171, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 34. Në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) One TV Ora, sipas neneve 84, pika 5, dhe 171, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 35. Në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) Report TV, sipas neneve 84, pika 5, dhe 171, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 36. Në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) Klan News, sipas neneve 84, pika 5, dhe 171, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 37. Në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) Shijak TV, sipas neneve 84, pika 5, dhe 171, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 38. Në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) Tv 6+1 Vlora, sipas neneve 84, pika 5, dhe 171, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 39. Në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) A2 CNN, sipas neneve 84, pika 5, dhe 171, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 40. Në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) Syri TV, sipas neneve 84, pika 5, dhe 171, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 41. Në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) Euronews Albania, sipas neneve 84, pika 5, dhe 171, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 42. Në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) Fax News, sipas neneve 84, pika 5, dhe 171, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 43. Në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) Klan TV, sipas neneve 84, pika 5, dhe 171, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 44. Në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) News 24, sipas neneve 84, pika 5, dhe 171, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 45. Në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) Vizion Plus, sipas neneve 84, pika 5, dhe 171, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 46. Në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) Top News, sipas neneve 84, pika 5, dhe 171, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 47. Në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) Abc News , sipas neneve 84, pika 5, dhe 171, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 48. Në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) TV1 Channel, sipas neneve 84, pika 5, dhe 171, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 49. Në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) TV RE-AL, sipas neneve 84, pika 5, dhe 171, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 50. Në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) RTV Ora, sipas neneve 84, pika 5, dhe 171, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 51. Në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) Top Channel, sipas neneve 84, pika 5, dhe 171, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 52. Në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) One TV Vlora, sipas neneve 84, pika 5, dhe 171, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 53. Në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) Klan Plus, sipas neneve 84, pika 5, dhe 171, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 54. Në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) TV Best, sipas neneve 84, pika 5, dhe 171, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 55. Në masën 70 000 (shtatëdhjetë mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) Top Channel, sipas neneve 84, pika 6, dhe 171, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 56. Në masën 70 000 (shtatëdhjetë mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) Abc News, sipas neneve 84, pika 6, dhe 171, pika 1 të Kodit Zgjedhor;
 57. Në masën 100 000 (njëqind mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) Top Channel, sipas neneve 92/6, pika 6, dhe 173, pika 8 të Kodit Zgjedhor;
 58. Në masën 100 000 (njëqind mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) Top Neës, sipas neneve 92/6, pika 6, dhe 173, pika 8 të Kodit Zgjedhor;
 59. Në masën 100 000 (njëqind mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) Vizion Plus, sipas neneve 92/6, pika 6, dhe 173, pika 8 të Kodit Zgjedhor;
 60. Në masën 100 000 (njëqind mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) TV Ora, sipas neneve 92/6, pika 6, dhe 173, pika 8 të Kodit Zgjedhor;
 61. Në masën 100 000 (njëqind mijë) lekë për Ofruesin e Shërbimit Mediatik Audioviziv (OSHMA) News 24, sipas neneve 92/6, pika 6, dhe 173, pika 8 të Kodit Zgjedhor.
LajmeZgjedhjet për Kuvend të viti 2021 – Sanksione administrative për 14 subjekte zgjedhore dhe 49 OSHMA