Sanksionet administrative për OSHMA – KAS njihet me pretendimet e palëve

17/01/2023 | Lajme

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi sot kërkesat ankimore të Ofruesve të Shërbimit Mediatik Audioviziv me objekt kundërshtimin e vendimitt nr. 224, datë 07.12.2022 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve “Për miratimin e raportit të gjetjeve nga auditimi i fondeve të përfituara dhe shpenzuara nga partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhjet 2021”.

KAS u njoh me pretendimet e OSHMA-ve kundër sanksioneve administrative të vendosura nga Komisioneri dhe vendosi që shpallja e vendimit të bëhet në seancën e datës 23.01.2023, në orën 12:30.

Gjithashtu, KAS shqyrtoi elementet e formës dhe përmbajtjes së kërkesës ankimore të Frymës së Re Demokratike me objekt kundërshtimin e pikës 21 të vendimit nr. 224, datë 07.12.2022 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe shfuqizimin e detyrimit të Partisë “Fryma e Re Demokratike” për kthimin e shumës prej 485.332 leka ndaj KQZ.

KAS vendosi kalimin për shqyrtim në seancë publike në datën 23.01.2022, në orën 12:45.

LajmeSanksionet administrative për OSHMA – KAS njihet me pretendimet e palëve