Raporti auditimit të financimit të partive politike pjesëmarrëse në zgjedhjet 2021 – KAS vendos sanksione administrative

25/01/2023 | Lajme

Komisioni Ankimimeve dhe Sanksioneve shpalli vendimin për kërkesen e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve për vendosje të sanksioneve administrative ndaj subjekteve zgjedhore Partia Socialiste e Shqipërisë, Partia Demokratike, Partia Demokristiane e Shqipërisë, Lëvizja për Zhvillim Kombëtar, Lëvizja e Legalitetit, Lëvizja e Re, Partia Republikane e Shqipërisë, Balli Kombëtar Demokrat, Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptarë, Nisma Thurje, Bindja Demokratike, Lëvizja Demokratike Shqiptare, Partia Socialdemokrate, Balli Kombëtar dhe ndaj kandidatit Fitimtar Lala.

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve konstatoi se, “Që të ruhet barazia në konkurrim duhet që kontrolli dhe mbikëqyrja e zbatimit të rregullave për financimin e fushatës të jetë i hollësishëm dhe i rreptë. Për këtë arsye ka shumë rëndësi që raportimi, rregullshmëria, saktësia dhe vërtetësia e tij të jenë të garantuara dhe të pacënueshme. Shkeljet në raportim, fshehja e të ardhurave dhe shpenzimeve, cënimi i kufijve ligjorë lidhur me masën e të ardhurave dhe shpenzime përbëjnë, në këndvështrim të Kodit Zgjedhor, kundravajtje të rënda”.

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve vendosi:

 1. Pranimin e pjesshëm të kërkesës së Komisionerit për vendosjen e sanksioneve administrative ndaj subjekteve zgjedhore dhe kandidatëve për shkelje lidhur me raportimin financiar.
 2. Vendosjen e sanksionit administrativ në masën 500.000 (pesëqindmijë) lekë, sipas nenit 173, pika 3, të ligjit 10019, datë12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar” për subjektet zgjedhore:
 • Partia Socialiste;
 • Partia Demokratike;
 • Lëvizja për Zhvillim Kombëtar;
 • Lëvizja e Legalitetit;
 • Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptarë;
 • Nisma Thurje;
 • Bindja Demokratike;
 • Partia Socialdemokrate;
 • Balli Kombëtar;
 • Balli Kombëtar Demokrat.
 1. Vendosjen e sanksionit administrativ në masën 500.000 (pesëqind mijë) lekë, sipas nenit 173, pika 3 dhe në zbatim të pikës 4, të nenit 90 të ligjit 10019, datë 12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar” për kandidatin e subjektit zgjedhor PD-Aleanca për Ndryshim, z. Lodovik Hasani.
 2. Vendosjen e sanksionit administrativ në masën 100.000 (njëqind mijë) lekë, sipas nenit 173, pika 1, të ligjit 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar” për subjektet zgjedhore:
 • Partia Demokristiane e Shqipërisë;
 • Lëvizja për Zhvillim Kombëtar
 1. Vendosjen e sanksionit administrativ në masën 100.000 (njëqind mijë) lekë, sipas nenit 173, pika 8, të ligjit 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar” për subjektin zgjedhor Partia Demokratike.
 2. Vendosjen e sanksionit administrativ në masën 5.000.000 (pesë milion) lekë, sipas nenit 173, pika 9, të ligjit 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar” për subjektin zgjedhor Partia Socialiste e Shqipërisë.
 3. Vendosjen e sanksionit administrativ në masën 195.000 (njëqind e nëntëdhjetë e pesë mijë) lekë, sipas nenit 173, pika 5, të ligjit 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar” për kandidatin e subjektit zgjedhor “Lëvizja e Re”, z. Fitimtar Lala.
 4. Rrëzimin e kërkesës së Komisionerit dhe pushimin e procedimit administrativ për subjektin zgjedhor Partia Republikane.

Vendimi i plotë i KAS 

LajmeRaporti auditimit të financimit të partive politike pjesëmarrëse në zgjedhjet 2021 – KAS vendos sanksione administrative