Vlerësimi i ecurisë së raportimeve të veprimtarive publike të institucioneve për periudhën 13 Janar deri më 23 Janar 2023

25/01/2023 | Lajme

Në datën 13 Janar 2023, ka filluar zbatimi i detyrimeve për organet publike për të raportuar në KQZ mbi veprimtaritë e tyre publike për periudhën 4 muaj përpara datës së zgjedhjeve deri në ditën e zgjedhjeve

Sa më sipër ky detyrim përcaktohet/rrjedh nga nenet 91 dhe 92, të Kodit Zgjedhor, si dhe vendimi nr. 9 datë 24.12.2020, i Komisionit Rregullator.

Sipas përcaktimeve të mësipërme rregullatore institucionet publike raportojnë për veprimtaritë e tyre publike nëpërmjet ndërfaqes përkatëse elektronike në internet aktivitete.kqz.gov.al.

Ndërfaqja e raportimeve përbën elementin kyç, në zbatimin e kuadrit rregullator për raportimin e veprimtarive publike nga Institucionet qendrore dhe vendore. KQZ ka ndërtuar një sistem raportimi me fusha të detyruara, që duhet të plotësohen nga Institucionet që raportojnë veprimtaritë e tyre publike, në mënyrë të tillë për të marrë gjithë informacionin e duhur e për të gjykuar më pas kur është rasti mbi ndalimin e veprimtarisë.

Ndërfaqja e raportimeve është bërë e aksesueshme nga çdo person kontakti, më datë 13 Janar 2023.

Nga verifikimi i kryer nga Struktura Përgjegjëse në KQZ rezulton se më datë 13 Janar 2023, janë pajisur me kredencialet për krijimin e llogarive në ndërfaqe 510 Institucione, të cilat mund të aksesonin ndërfaqen e raportimeve për të kryer raportimin e veprimtarive publike që do të zhvillonte institucioni i tyre.

Më datë 13 Janar 2023, filloi monitorimi i ndërfaqes së raportimeve, duke gjeneruar të dhëna nga ndërfaqja dhe duke i përditësuar ditë pas dite në databazën përkatëse, të krijuar për këtë qëllim.

Për periudhën nga data 13 Janar 2023 deri më datë 23 Janar 2023, rezulton si vijon:

 1. 524 institucione të rregjistruara në ndërfaqen e raportimeve;
 2. 169 veprimtari të raportuara;
 3. 38 institucione raportuese;
 4. 25 institucione (nga 38) kanë respektuar afatin për raportim (jo më vonë se 5 (pesë) ditë përpara afatit të planifikuar për zhvillimin e veprimtarisë publike;
 5. 2 institucione kanë raportuar për zhvillim veprimtarie publike, në kushtet e emergjencës për 7 (shtatë) veprimtari publike.

Problematikat e hasura:

Disa institucione kanë hasur vështirësi në aksesimin e ndërfaqes, duke ia bërë me dije Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Problematikat lidheshin kryesisht me pamundësinë për t’u loguar në ndërfaqen e raportimeve edhe pse në emailin e tyre ishin dërguar kredencialet nga ana e KQZ.  Nga specialistët e IT problematika ka ardhur për shkak të kufizimeve të sigurisë kibernetike të vetë institucioneve.

Lista e disa prej institucioneve që hasën problematika në aksesimin e ndërfaqes së raportimeve:

 • Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale;
 • Ministria e Arsimit dhe Sportit;
 • Presidenti;
 • Bashkia Elbasan;
 • Prefektura Elbasan;
 • Këshilli i Qarku Elbasan;
 • Bashkia Fier;
 • Bashkia Roskovec;
 • Bashkia Himarë;
 • Bashkia Tiranë;
 • Prefektura Tiranë;
 • Autoriteti Portual Durrës;
 • Agjencia Shtetërore e Kadastrës;
 • Autoriteti i Aviacionit Civil;
 • Agjencia e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit.

Gjetjet:

Institucionet raportuese në shkelje afati, për periudhën 13 – 19 Janar 2023

 1. Kryeministria (1 rast);
 2. Kuvendi (1 rast);
 3. Minister i Shtetit per Marredhenien me Parlamentin (4 raste);
 4. Ministria e Arsimit dhe Sportit (7 raste);
 5. Ministria e Brendshme (1 rast);
 6. Ministria e Kultures (1 rast);
 7. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (3 raste);
 8. Autoriteti i Mediave Audiovizive (2 raste);
 9. Bashkia Durrës (9 raste);
 10. Bashkia Elbasan (2 raste);
 11. Bashkia Gramsh (2 raste);
 12. Bashkia Librazhd (2 raste);
 13. Bashkia Roskovec (2 raste);
 14. Bashkia Tiranë (12 raste);
 15. Prefekti i Qarkut Lezhe (1 rast);
 16. Agjencia e Menaxhimit te Burimeve Ujore (1 rast);
 17. Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore (1 rast);
 18. Agjencia Shteterore e Kadastres (1 rast).

Institucionet raportuese në shkelje afati, për periudhën 20 – 23 Janar 2023·      

 1. Minister i Shtetit per Rinine dhe Femijet (2 raste);
 2. Ministria e Drejtësisë (1 rast);
 3. Ministria e Kultures (3 raste);
 4. Ministria E Turizmit (6 raste);
 5. Autoriteti i Mediave Audiovizive (1 rast);
 6. Drejtoria e Pergjithshme e sherbimeve te Transportit Rrugor (1 rast);
 7. Prefekti i Qarkut Korçë (2 raste);
 8. Bashkia Berat (2 raste);
 9. Bashkia Dimal (1 rast);
 10. Bashkia Durrës (2 raste);
 11. Bashkia Elbasan (1 rast);
 12. Bashkia Librazhd (1 rast);
 13. Bashkia Lushnje (1 rast);
 14. Bashkia Roskovec (2 raste);
 15. Bashkia Tiranë (6 raste);
 16. Ujësjellës Kanalizime Cërrik (5 raste);
 17. Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore (1 rast);
 18. Autoriteti Kombëtar për Çertifikimin Elektronik dhe Sigurinë (1 rast);

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të kryejë procedurat e hetimit administrativ për sa është konstatuar më lart.

LajmeVlerësimi i ecurisë së raportimeve të veprimtarive publike të institucioneve për periudhën 13 Janar deri më 23 Janar 2023