Zgjedhjet e datës 14 Maj 2023 – Komisioni Rregullator miraton ndryshime në regulloren e KZAZ-së dhe udhëzimin për përzgjedhjen e komisionerëve që emërohen kryesisht 

02/02/2023 | Lajme

 Komisioni Rregullator në seancën e sotme publike, me pesë vota pro miratoi një shtesë në rregulloren për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Zonës së Administrimit zgjedhor”, e miratuar me vendimin nr. 5, datë 20.11.2020, të Komisionit Rregullator.   

Në rregullore u shtua një pikë e cila përcakton detyrimin e administratës së KQZ-së për t’u vënë në dispozicion Komisionerit apo Nënkomisionerit, me kërkesë të tyre, dokumentacionin e plotë të paraqitur për çdo kandidat të propozuar nga partia politike apo për shtetasit që kanë shprehur interes për t’u emëruar kryesisht si anëtar apo sekretar të KZAZ-së.  

Gjithashtu, Rregullatori miratoi disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 2, datë 5.12.2020 të Komisionit Rregullator, “Për caktimin e procedurave tē përzgjedhjes dhe trajnimit tē shtetasve qē mund të emërohen kryesisht për plotēsimin e vakancave në KZAZ dhe KQV”.  

Vendimi përcakton heqjen e fjalëve “Zyra Rajonale Zgjedhore” duke qenë se kjo strukturë nuk ekziston më, si edhe shton dy pika të reja në nenet përkatëse në lidhje me vënien në dispozicion të Komisionerit dhe Nenkomisionerit nga Administrata e KQZ-së, dokumentacionin e plotë të aplikuesve për tu emëruar kryesisht si anëtarë apo sekretarë të KZAZ-së dhe KQV-së.   

Këto ndryshime vijnë si nevojë për të adresuar më mirë kompetencat që Kodi Zgjedhor u njeh Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe, në zbatim të nenit 14, pika 1, të Kodit Zgjedhor, Nënkomisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në lidhje me garantimin e së drejtës për të mbikëqyrur procesin e rekrutimit të zyrtarëve zgjedhorë. 

LajmeZgjedhjet e datës 14 Maj 2023 – Komisioni Rregullator miraton ndryshime në regulloren e KZAZ-së dhe udhëzimin për përzgjedhjen e komisionerëve që emërohen kryesisht