Zgjedhjet e datës 14 Maj 2023 – Rregullatori miraton shtimin e funksionaliteve të PEI

10/02/2023 | Lajme

Komisioni Rregullator miratoi një ndryshim në vendimin nr. 2, datë 31.10.2020, të Komisionit Rregullator, “Për llojin dhe karakteristikat teknike që duhet të plotësojnë sistemet dhe pajisjet e identifikimit elektronik të zgjedhësve që prokurohen dhe përdoren në zgjedhje në Republikën e Shqipërisë. Ndryshimi i miratuar mundëson transmetimin e të dhënave statistikore nga pajisja PEI drejt Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) të KQZ-së dhe jo anasjelltas. Transmetimi i të dhënave në këtë mënyrë rrit saktësinë në marrjen e informacionit dhe marrjen e tij në kohë të shpejtë.

Komisioni Rregullator vendosi shtyrjen e shqyrtimit të projektvendimit “Për disa ndryshime në vendimin nr. 4, datë 13.11.2020, të Komisionit Rregullator, “Për llojin dhe karakteristikat teknike që duhet të plotësojnë sistemet dhe pajisjet e votimit dhe numërimit elektronik që prokurohen dhe përdoren në zgjedhje në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.

LajmeZgjedhjet e datës 14 Maj 2023 – Rregullatori miraton shtimin e funksionaliteve të PEI