Përfundon hetimi administrativ për raportimet e veprimtarive publike për periudhën 3 shkurt-9 shkurt 2023

17/02/2023 | Lajme

Në seancën publike të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve përfundoi hetimi administrativ për raportimet e institucioneve/agjensive për periudhën 3 shkurt – 9 shkurt 2023. 

Komisioneri vendosi pushimin e procedimit administrativ ndaj institucioneve si vijon: 

 1. Kryeministria 
 2. Ministria e Arsimit dhe Sportit 
 3. Ministër i Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin 
 4. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, 
 5. Ministria e Drejtësisë 
 6. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë 
 7. Ministria e Kulturës 
 8. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 
 9. Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve 
 10. Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Elbasan 
 11. Agjencia Shtetërore e Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës 
 12. Këshilli i Qarkut Berat 
 13. Bashkia Berat 
 14. Bashkia Durrës 
 15. Bashkia Fier 
 16. Bashkia Kavajë 
 17. Bashkia Kuçovë 
 18. Bashkia Lushnjë 
 19. Bashkia Vorë  

Gjithashtu, Komisioneri tërhoqi vëmendjen e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Bashkisë Fier dhe Bashkisë Kavajë, që në vijim të kryejnë saktë llogaritjen e afatit 5 ditor sipas nenit 92 pika 2 të Kodit Zgjedhor.   

Vendimmarrja për projektvendimin “Për shpërndarjen e fondeve vjetore partive politike në formën e ndihmës financiare vjetore për vitin 2023”, me kërkesë të partive politike u shty për në seancën e radhës.

LajmePërfundon hetimi administrativ për raportimet e veprimtarive publike për periudhën 3 shkurt-9 shkurt 2023