Raportimi i veprimtarive të publike – Vijon hetimi administrativ për periudhën 10 shkurt – 16 shkurt 2023 

22/02/2023 | Lajme

Sot, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve miratoi materialin ndihmës për trajnimin e Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore”. Materiali ndihmës është konceptuar si një përmbledhje e detyrave të KZAZ, bazuar në kodin zgjedhor dhe akte të miratuara nga organet drejtuese të KQZ. Ka parashikuar procedurat që KZAZ ndjek për regjistrimin e kandidatit për kryetar bashkie/këshill bashkiak të paraqitura nga partia politike/koalicioni apo të propozuar nga zgjedhësit. Gjithashtu materiali trajton detyrat funksionale të KZAZ që lidhen me Komisionet e Qendrave të Votimit që me krijimin e tyre, emërimin e anëtarëve të KQV apo plotësimin e vakancave në KQV, akreditimin e vëzhguesve, e të tjerë.  

Në seancën e sotme publike vijoi hetimi administrativ për shkelje të konstatuara për raportimin e veprimtarive me karakter publik të institucioneve publike, qendrore dhe vendore si dhe agjensive dhe/ose ndërmarrjeve shtetërore, për periudhën 10 shkurt – 16 shkurt 2023. Në këtë periudhë janë raportuar 244 veprimtari publike, nga të cilat 39 aktivitete të raportuara nga 16 institucione janë në shkelje të afatit për të raportuar. Institucionet kanë paraqitur pretendimet e tyre dhe në përfundim të vlerësimit, KQZ do të dalë me vendimmarrje.

LajmeRaportimi i veprimtarive të publike – Vijon hetimi administrativ për periudhën 10 shkurt – 16 shkurt 2023