Platforma online për monitorimin e financimit të partive politike – KQZ me Kie dhe BE trajnojnë monitoruesit dhe financierët e partive politike

25/02/2023 | Lajme

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në bashkëpunim me Bashkimin Evropian dhe Këshillin e Evropës – Veprimi kundër Krimit Ekonomik në Shqipëri organizuan trajnim dyditor mbi përdorimin dhe funksionimin e platformës online të KQZ-së për monitorimin e partive politike, financimin dhe keqpërdorimin e burimeve shtetërore.

Kjo platformë është zhvilluar me qëllim forcimin e kapaciteteve mbikëqyrëse të KQZ-së dhe rritjen e transparencës dhe llogaridhënies së partive politike.

Në datat 23-24 shkurt, 110 monitorues të emëruar të KQZ-së dhe 10 financierë të partive politike u trajnuan me qëllim rritjen e njohurive të tyre teknike mbi përdorimin dhe funksionimin e platformës online.

Gjatë këtyre ditëve, pjesëmarrësit patën mundësinë të njihen me platformën online, modulet dhe funksionet kryesore të saj, si dhe u pajisën me informacion teknik për të siguruar funksionimin efektiv të platformës.

Trajnimet shërbyen për të rritur njohuritë e pjesëmarrësve mbi detyrimet e tyre ligjore dhe teknikat e monitorimit në lidhje me financimin e partive politike dhe keqpërdorimin e burimeve shtetërore gjatë fushatës elektorale për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.

Dy ekspertë të Këshillit të Evropës u angazhuan për t’i përshtatur trajnimet në bazë të nevojave specifike të përdoruesve kryesorë të platformës.

Ngritja e kapaciteteve të KQZ-së dhe aktorëve të përfshirë në procesin zgjedhor mbështetet nga programi i përbashkët i Bashkimit Europian dhe Këshillit të Europës, “Facilit Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë”, i cili ka si synim për të ndihmuar përfituesit për të respektuar standardet e Këshillit të Evropës dhe të Bashkimit Evropian në kuadër të procesit të integrimit.

LajmePlatforma online për monitorimin e financimit të partive politike – KQZ me Kie dhe BE trajnojnë monitoruesit dhe financierët e partive politike