“Shoqëria civile dhe ndjekja e rekomandimeve zgjedhore” – KQZ merr pjesë në seminarin e ODIHR

27/02/2023 | Lajme

KQZ mori pjesë në seminarin “Shoqëria civile dhe ndjekja e rekomandimeve zgjedhore’ si pjesë e projektit “Mbështetje për Reformat Zgjedhore në Ballkanin Perëndimor”, organizaur nga Zyra e OSBE-së për Institucionet Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut (ODIHR) në Varshavë, Poloni.

Seminari bëri së bashku përfaqësues të shoqërisë civile, trupave të menaxhimit zgjedhor, të grupeve të vëzhgimit, të organizatave ndërkombëtare që operojnë në fushën e zgjedhjeve dhe aktivistë.

Në emër të KQZ-së morën pjesë anëtarët e Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve z. Ledio Braho dhe z. Elvis Çefa.

Gjatë viteve të fundit, grupet e vëzhguesve të zgjedhjeve dhe ofruesit e asistencës zgjedhore kanë intensifikuar përpjekjet për të promovuar zbatimin e rekomandimeve zgjedhore që vijnë nga organizatat ndërkombëtare dhe vendore të shoqërisë civile (OSHC), pasi kanë dëshmuar se luajnë një rol kyç në mbështetjen e reformës zgjedhore dhe ndjekjen efektive të saj. 

Seminari u fokusua në praktikat më të mira dhe mësimet e nxjerra nga përvoja e shoqërisë civile në promovimin dhe monitorimin e reformës zgjedhore, dhe në adresimin e sfidave të përsëritura dhe të reja duke shfrytëzuar mundësitë për të përmbushur më tej rolin e tyre si promovues të demokracisë.  

Diskutimet nxorën përfundime se si të konsolidohet prania dhe qëndrueshmëria e organizatave të shoqërisë civile (OSHC) gjatë ciklit zgjedhor si aktorë kryesorë në reformën zgjedhore dhe promovimin e demokracisë në të gjithë Ballkanin Perëndimor. 

Lajme“Shoqëria civile dhe ndjekja e rekomandimeve zgjedhore” – KQZ merr pjesë në seminarin e ODIHR