Zgjedhjet vendore – Komisioneri Celibashi me përfaqësuesit e pakicave kombëtare në Shqipëri

03/03/2023 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, Ilirjan Celibashi u takua me përfaqësuesit e pakicave kombëtare për të diskutuar përgatitjet e procesit zgjedhor për Zgjedhjet e Qeverisjes Vendore të 14 majit 2023.

Celibashi: Me përfaqësuesit e minoriteteve në vendin tonë diskutuam për gjetjen e mjeteve dhe mënyrave më të mira për informimin dhe edukimin e pakicave në gjuhët e tyre amëtare për çështje zgjedhore. KQZ e njeh dhe e respekton plotësisht këtë të drejtë themelore të tyre. Shkalla e demokracisë në një vend dhe niveli i zhvillimit të një shoqërie përcaktohen shumë nga ajo se si ai vend dhe ajo shoqëria i i trajton pakicat.

Με τους εκπροσώπους των μειονοτήτων στη χώρα μας, συζητήσαμε για την εξεύρεση των καλύτερων μέσων και τρόπων ενημέρωσης και εκπαίδευσης των μειονοτήτων στη μητρική τους γλώσσα για εκλογικά ζητήματα. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αναγνωρίζει και σέβεται πλήρως αυτό το θεμελιώδες δικαίωμα τους.Ο βαθμός δημοκρατίας σε μία χώρα και το επίπεδο ανάπτυξης μιας κοινωνίας καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από το πως αυτή η χώρα και η κοινωνία αντιμετωπίζει τις μειονότητες.

Со претставниците на малцинствата во нашата земја разговаравме за изнаоѓање на најдобри сретства и начин за информирање и едуција на малцинствата на нивниот мајчин јазик за изборините прашања. ЦИК целосно го признава и го почитува ова нивно основно право. Степенот на демократија на една земја и нивото на развивиеност на едно општество во голема мера е определен од тоа како таа земја и тоа општество ги третира малцинствата.

E mujalencar e minoritenge ando amaro them kerdam diskutimi vaś arakhipe metode maj laćhe vaś informimi thaj edukimi to minoritetja andi lengi dajaki ćhib vaś ti sura alosaripeski. KQZ avel thaj del saro respekti akale bare lengi hakaj. Sopni demokraciaki ando jekh them thaj niveli Ǯamavipesko ando jekh dostipe niklon but odolatar se sar odova them thaj odija dostipe dikhel o minoritetja.

Sa predstavnicima manjina u našoj zemlji razgovarali smo o pronalaženju najboljih sredstava i načina za informisanje i edukaciju manjina na maternjem jeziku o izbornim pitanjima. CIK priznaje i u potpunosti poštuje ovo njihovo osnovno pravo. Stepen demokratije u državi i stepen razvijenosti društva u velikoj mjeri su determinirani načinom na koji ta država i društvo tretiraju manjine.

Sa predstavnicima manjina u našoj zemlji razgovarali smo o pronalaženju najboljih sredstava i načina za informisanje i edukaciju manjina na maternjem jeziku o izbornim pitanjima. CIK priznaje i u potpunosti poštuje ovo njihovo osnovno pravo. Stepen demokratije u državi i stepen razvijenosti društva u velikoj mjeri su determinirani načinom na koji ta država i to društvo tretiraju manjine.

Sa predstavnicima manjina u našoj zemlji razgovarali smo o pronalaženju najboljih sredstava i načina za informisanje i edukaciju manjina na maternjem jeziku o izbornim pitanjima. CIK priznaje i u potpunosti poštuje ovo njihovo osnovno pravo. Stepen demokratije u zemlji i stepen razvijenosti društva u velikoj meri zavisi od toga kako se ta država i to društvo odnose prema manjinama.

С представителите на малцинствата в страната ни обсъдихме намирането на най-добрите средства и начини за информиране и обучение на малцинствата на техните родни езици по изборните въпроси. ЦИК признава и напълно зачита това тяхно основно право. Нивото на демокрацията в една страна и степента на развитие на едно общество до голяма степен се определят от това как тази страна и това общество се отнасят към малцинствата.

LajmeZgjedhjet vendore – Komisioneri Celibashi me përfaqësuesit e pakicave kombëtare në Shqipëri