Zgjedhjet vendore të datës 14 maj 2023 – Vlerësohet raportimi i veprimtarive publike për periudhën 3 mars – 9 mars 2023

15/03/2023 | Lajme

Sot, në seancën publike të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve vijoi shqyrtimin administrativ ndaj personave përgjegjës, për raportimin e veprimtarive publike për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 14 maj 2023. 

Shqyrtimi administrativ vijoi për 20 institucione të cilat janë konstatuar në shkelje të afatit për raportim, për 3 institucione për shpërdorim të burimeve publike, për 8 institucione për fillimin e procedurave për punësime. 

Gjatë seancës paraqitën pretendimet e tyre, përfaqësuesit e institucioneve si më poshtë vijon: 

 1. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 
 2. Enti Kombëtar i Banesave 
 3. Autoriteti i Konkurencës 
 4. Prefektura e Qarkut Durrës 
 5. Bashkia Belsh 
 6. Bashkia Konispol 
 7. Bashkia Kavajë 
 8. Bashkia Bulqizë 
 9. Ujësjellës Kanalizime, Elbasan 
 10. Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, Elbasan 
 11. Zyra Vendore e Arsimit Parauniveristar, Elbasan 
 12. Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Elbasan 
 13. Drejtoria Rajonale e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor 
 14. Drejtoria Rajonale e Agjencisë Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive, Elbasan 

 

Në përfundim të vlerësimit do të konkludohet me vendimmarrje nga ana e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve.

 

Gjithashtu, u bë vlerësimi i raportimeve të veprimtarive me karakter public për periudhën 3 mars – 9 mars 2023. Janë raportuar në total 272 veprimtari, nga 59 institucione. Nga këto, 40 veprimtari të kryera nga 19 institucione janë konstatuar në shkelje të afatit ligjor. në seancën e sotme publike dhanë pretendimet e tyre 13 institucione.

Në përfundim të shqyrtimit Komisioneri do të dalë me vendimmarrje.

LajmeZgjedhjet vendore të datës 14 maj 2023 – Vlerësohet raportimi i veprimtarive publike për periudhën 3 mars – 9 mars 2023