Zgjedhjet vendore 2023 – Miratohen kushtet dhe kriteret për personelin e që do të përdorë pajisjet elektronike të identifikimit të zgjedhësve (PEI)

17/03/2023 | Lajme

Sot, Komisioni Rregullator shqyrtoi dhe miratoi kushtet dhe kriteret që duhet të plotësojë personeli i kualifikuar për përdorimin e pajisjes elektronike të identifikimit të zgjedhësve në qendrën e votimit, si dhe të procedurave të rekrutimit.

Vendimi ka përcaktuar kushtet dhe kriteret që duhet të plotësojë shtetasi shqiptar që caktohet si operator teknik për përdorimin e pajisjes eketronike të identifikimit të zgjedhësve (PEI), procedurat e përzgjedhjes dhe të caktimit të operatorit teknik, si dhe përgjegjësitë e operatorit teknik gjatë ofrimit të shërbimit.

Pranimi i operatorëve teknikë do të bëhet në bazë të parimit të konkurrimit të hapur dhe aplikimi nga të interesuarit do të kryhet në faqen elektronike zyrtare të KQZ-së, në një rubrikë të veçantë të krijuar për këtë qëllim.

Shtetasit e interesuar vetëdeklarojnë lidhur me të dhënat e kërkuara për përmbushje të kërkesave, duke plotësuar fushat përkatëse dhe dërgojnë në rrugë elektronike në KQZ formatin e plotësuar.  

Shtetasit e përzgjedhur i nënshtrohen trajnimit dhe testimit të njohurive, për shërbimin si operator teknik. Procesi do të drejtohet, mbikëqyret dhe monitorohet nga Nënkomisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve.

Jo më vonë se 7 (shtatë) ditë përpara ditës së zgjedhjeve, Komisioneri dhe Nënkomisioneri  caktojnë operatorët teknikë.  

LajmeZgjedhjet vendore 2023 – Miratohen kushtet dhe kriteret për personelin e që do të përdorë pajisjet elektronike të identifikimit të zgjedhësve (PEI)