KAS kalon për shqyrtim kërkesën ankimore të depozituar nga partia “Lëvizja për Zhvillim Kombëtar”

20/03/2023 | Lajme

Komisioni i Ankimimeve dhe Saknsioneve shqyrtoi elementët e formës dhe të përmbajtjes së dy kërkesave ankimore të depozituara në KQZ:
1. Kërkesa ankimore nr. 34 me objekt “Korigjimin dhe kundërshtimin e vendimit nr. 170, datë 11.03.2023 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Bindja Demokratike”, për regjistrimin si subject zgjedhor për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023””;
2. Kërkesa ankimore nr. 35, me objekt “Korigjimin dhe kundërshtimin e vendimit nr. 173, datë 03.2023 “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Lëvizja për Zhvillim Kombëtar”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023””.
Në përfundim të shqyrtimit paraprak, KAS vendosi moskalimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 34 dhe kalimin për shqyrtim në seancë publike të kërkesës ankimore nr. 35.
Seanca publike do të zhvillohet ditën e Martë, datë 21.03.2023, në orën 12:30.

LajmeKAS kalon për shqyrtim kërkesën ankimore të depozituar nga partia “Lëvizja për Zhvillim Kombëtar”