Njoftim për zhvillimin e seancës publike të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 20.03.2023.

20/03/2023 | Rendi i ditës

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve zhvillon seancë publike për shqyrtimin e kërkesave ankimore të depozituara në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.

Data e seancës: 21.03.2023, ora 12:30

 Rendi i ditës

  1. Shqyrtimi i kërkesës ankimore nr. 35, depozituar nga Partia “Lëvizja për Zhvillim Kombëtar” me objekt “Kundërshtimin e vendimit të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 173, datë 14.03.2023”.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 20.03.2023.