Kërkesa për vendosje sanksionesh – KAS kalon për shqyrtim kërkesën e Komisionerit

28/03/2023 | Lajme

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi elementët e formës dhe të përmbajtjes së kërkesës nr. 11, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve për vendosjen e sanksioneve administrative për shkelje administrative të Kodit Zgjedhor dhe vendimit nr. 9/2020 të Komisionit Rregullator, nga kryetar bashkie dhe persona përgjegjës që kanë detyrim për raportimin e veprimtarive publike.

Në përfundim të shqyrtimit paraprak, KAS vendosi kalimin për shqyrtim të kërkesës në seancë publike, ditën e Mërkurë, datë 29.03.2023, në orën 12:30.

LajmeKërkesa për vendosje sanksionesh – KAS kalon për shqyrtim kërkesën e Komisionerit