Zgjedhjet vendore 2023 – Përcaktohen kriteret e përzgjedhjes së operatorit teknik të PEVN

29/03/2023 | Lajme

Komisioni Rregullator në mbledhjen e sotme publike përcaktoi kushtet dhe kriteret që duhet të plotësojë personeli i kualifikuar për përdorimin e pajisjes elektronike të votimit dhe numërimit në qendrën e votimit, si dhe të procedurave të rekrutimit.  

Vendimi përcaktoi rregullat e pranimit dhe trajnimit të personelit që do të caktohet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve si operator teknik për përdorimin e PEVN në qendrat e votimit. 

Gjithashtu, përcaktoi përgjegjësitë dhe detyrat operacionale të operatorit teknik.  

Vendimi parashikon që operatorët teknikë do të votojnë pranë qendrës së votimit ku janë caktuar për të ofruar shërbimin.  

 

 

 

LajmeZgjedhjet vendore 2023 – Përcaktohen kriteret e përzgjedhjes së operatorit teknik të PEVN